Prof. dr hab. Elżbieta Gołata została powołana przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dr. Dominika Rozkruta, w skład Naukowej Rady Statystycznej na kadencję 2020-2024. Rada liczy 31 członków wybranych spośród przedstawicieli nauki, w szczególności z dziedziny statystyki i dziedzin pokrewnych.

Naukowa Rada Statystyczna to organ opiniodawczo-doradczy, który działa przy prezesie GUS.

Do zadań rady należy w szczególności opiniowanie i rekomendowanie prac metodologicznych, które mają na celu udoskonalenie systemu badań statystycznych.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej GUS: