Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu uzyskał dofinansowanie dwóch projektów naukowych w ramach programu Granty interwencyjne Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Są to:
  • Projekt kierowany przez dr hab. Ewę Łaźniewską, prof. UEP, we współpracy z partnerem zagranicznym: „Institute of Regional Research named after M.I. Dolishniy of NAS of Ukraine” pt.: „Wyzwania na rynku pracy w powiatach na pograniczu polsko-ukraińskim w aspekcie napływu uchodźców wojennych z Ukrainy. Ocena sytuacji, wnioski dla polskich regionów, przedsiębiorców i powiatowych urzędów pracy”.
  • Projekt kierowany przez prof. dr hab. Beatę Stępień w kooperacji z University at Albany, State University of New York oraz German Institute for Global and Area Studies pt. „Wpływ sankcji na przedsiębiorstwa krajów je nakładających – przypadek konfliktu zbrojnego pomiędzy Rosja i Ukrainą (skr. RUSAN)”.
Gratulujemy laureatkom!


Wyznaczamy trendy w badaniach naukowych.