Publikacja naszego naukowca dra Marcina Soniewickiego, napisana wspólnie z dr hab. Joanną Paliszkiewicz, prof. SGGW pt. „The Importance of Knowledge Management Processes for the Creation of Competitive Advantage by Companies of Varying Size” ukazała się w czasopiśmie Entrepreneurial Business and Economics Review (70 pkt).

W artykule przeanalizowano intensywność procesów zarządzania wiedzą i rolę tych procesów w tworzeniu przewagi konkurencyjnej w firmach o różnej wielkości.

Stwierdzono, że intensywność procesów zarządzania wiedzą jest wyższa wśród większych firm. Wyniki wskazują również, że niezależnie od wielkości, podmioty charakteryzujące się bardziej intensywnymi procesami zarządzania wiedzą są stosunkowo bardziej konkurencyjne. Zauważono też, że procesy zarządzania wiedzą są szczególnie ważne dla poziomu konkurencyjności dużych firm zatrudniających 250 lub więcej pracowników.
Wielkość organizacji jest czynnikiem, który do tej pory był ignorowany w badaniach w zakresie związków pomiędzy intensywnością procesów zarządzania wiedzą a przewagą konkurencyjną przedsiębiorstw. Specyfika firmy wynikająca z jej wielkości decyduje o jej unikalnym podejściu do zarządzania wiedzą – zasady i reguły, które mają zastosowanie w dużych organizacjach, nie zawsze muszą się sprawdzać w małych i średnich przedsiębiorstwach.
Implikacje badania mogą być cenne dla menedżerów przygotowujących się do wdrożenia procesów zarządzania wiedzą. Spostrzeżenia zawarte w publikacji mogą wspomóc decyzje dotyczące tego, jakie inicjatywy zarządzania wiedzą wdrożyć w poszczególnych rodzajach przedsiębiorstw.

Artykuł jest oparty na badaniu ilościowym, w którym zbadano 1258 firm. Do analizy danych zastosowano kilka testów statystycznych, w tym test U Manna-Whitneya, regresję liniową i korelację Pearsona.