Być może rozważania o Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) warto rozpocząć od ogólnego stwierdzenia, że każda strategia wiąże się dokonaniem wyboru. Od strony finansowej wiąże się z rozstrzygnięciem, na co planuje się przeznaczyć środki pieniężne w długim okresie. Jeżeli ma się do czynienia ze strategią rozwoju społeczno-gospodarczego całego kraju, konsekwencje tego wyboru dotykają milionów ludzi na wiele lat. O takich strategiach trzeba więc jak najwięcej debatować, najpierw na etapie formułowania strategii, a potem implementacji. Po to, aby zminimalizować ryzyko porażki. W niniejszym tekście pochylono się nad ostateczną wersją Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

 

Obserwując przebieg dotychczasowej dyskusji nad tym dokumentem, autor uznał, że warto oświetlić kluczowe elementy Strategii, będącej zwieńczeniem ciężkiej i profesjonalnej pracy wielu osób. Nadto chciał zwrócić uwagę na kilka kwestii metodycznych związanych z projektowaniem i wdrażaniem takich dokumentów, głownie po to, aby oczekiwania i nadzieje związane ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju miały właściwe proporcje. Ale już na wstępie trzeba cieszyć się i docenić, że Polska ma Strategię do 2020 roku (z perspektywą do roku 2030), która została przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 14 lutego 2017 roku. Stanowi ona przedmiot analizy w niniejszym opracowaniu po kątem syntezy i wstępnej oceny.


dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP z Katedry Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny 

Doradca Prezydenta RP


Cały artykuł naszego naukowca, który ukazał się w dwumiesięczniku ARCANA, znajduje się w plikach do pobrania.