Prof. dr hab. Witold Abramowicz wspólnie z prof. Sorenem Auer i dr. Tomem Heath współredagował specjalne wydanie czasopisma Business & Information Systems Engineering (BISE 5/2016). 

Czasopismo wydawane jest przez Springer Gabler (eISSN 1867-0202, ISSN 0937-6429), znajduje się na liście A wykazu czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na poz. 1767 z liczbą punktów 30. W 2015 roku IF dla BISE wyniósł 2,059, czasopismo znajduje się także na liście Erasmus Journal List (EJL) z klasyfikacją S. 

Prof. Abramowicz jest członkiem komitetu redakcyjnego czasopisma BISE. Był już redaktorem trzech innych zeszytów specjalnych tego czasopisma.