Katedra Badań Operacyjnych


1. W dniach 22 – 24 marca 2015 r. w Ustroniu odbyła się Konferencja Naukowa Modelowanie preferencji a ryzyko (MPAR’15) zorganizowana przez Katedrę Badań Operacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. W Komitecie Naukowym Konferencji uczestniczył prof. dr hab. Krzysztof Piasecki. Na konferencji tej pracownicy Katedry Badań Operacyjnych przedstawili następujące referaty:
• prof. dr hab. Krzysztof Piasecki, tytuł referatu: „O stopie zwrotu oszacowanej przez intuicyjny rozmyty zbiór probabilistyczny”,
• dr Marcin Anholcer, tytuł referatu: “Algorytm dla wieloasortymentowego stochastycznego zadania transportowego”,
• dr Helena Gaspars - Wieloch, tytuł referatu: „O regule decyzyjnej wspierającej wielokryterialne poszukiwanie optymalnej strategii czystej w warunkach niepewności i poprzedniej etapem prognostycznym”,
• mgr Joanna Siwek, tytuł referatu: „Portfel dwuskładnikowy – studium przypadku dla wartości bieżącej danej jako trójkątna liczba rozmyta”.
Konferencji tej towarzyszyło międzynarodowe spotkanie naukowe International Workshop on Multiple Criteria Decision Making (IWoMCDM’15), poświęcone teorii i zastosowaniom wielokryterialnego podejmowania decyzji. Na spotkaniu tym pracownicy Katedry Badań Operacyjnych przedstawili następujące referaty:
• dr Marcin Anholcer, tytuł referatu: “Bi-criteria Stochastic Generalized Transportation Problem: expected cost and risk minimization”,
• dr Helena Gaspars - Wieloch, tytuł referatu: „A decision rule for mixed strategy searching and uncertain multicriteria decision ma king based on the coefficient of optimism”,
• mgr Joanna Siwek, tytuł referatu: „Two-sided matching problem in a simple exchange model”.


Katedra Edukacji i Rozwoju Kadr


27.3.2015
Przy Regionalnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Poznaniu trwają prace nad uaktualnieniem i rozwinięciem Regionalnego Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2013-2020. W ramach prac powołano m.in. grupę roboczą ds. edukacji, w skład której wszedł dr Bartosz Sławecki, członek Komitetu ds. Ekonomii Społecznej. W dniu 27. 3.2015 odbyło się drugie spotkanie grupy. Jego przedmiotem była analiza problemów dotyczących popularyzacji ekonomii społecznej w szkołach wyższych i sformułowanie celów, służących włączeniu tego obszaru wiedzy w kształcenie studentów na różnych poziomach i typach studiów w Wielkopolsce. Pracami zespołu przewodniczy dr hab. Maciej Ławrynowicz, prof. ndzw. UEP, pracownik Katedry Pracy i Polityki Społecznej. W jego skład weszła także dr Magdalena Andrałojć, adiunkt w Katedrze Pracy i Polityki Społecznej.

26.3.2015
W Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Zielonej Górze odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy przy Marszałku Województwa Lubuskiego. Wziął w nim udział, w charakterze Członka Rady, dr Jerzy Kaźmierczyk.

25.3.2015
W dniu 25.03.2015 roku dr Anna Wach-Kąkolewicz na zaproszenie Eötvös Lorand University (ELTE University) w Budapeszcie na Węgrzech wygłosiła wykład w języku angielskim nt. Academic development in Poland using the case of the Poznań University of Economics dla pracowników i studentów studiów doktoranckich Wydziału Pedagogiki i Psychologii.

23-28.3.2015
W dniach 23-28.03.2015 roku dr Anna Wach-Kąkolewicz przebywała z wizytą na Węgrzech w Central European University w Budapeszcie. Program szkoleniowy, w którym brała udział został zorganizowany przez pracowników Center for Teaching and Learning CEU w ramach programu Training Mobility Erasmus+.

23.3.2015
Odbyło się zebranie Katedry Edukacji i Rozwoju Kadr, podczas którego omawiano m.in. warunki współpracy z partnerem naukowym z Niemiec oraz kwestie związane ze Zjazdem Katedr Zarządzania Zasobami Ludzkimi współorganizowanym przez Katedrę Edukacji i Rozwoju Kadr.

20.3.2015
W dniu 20.3.2015 odbyło się już ostatnie szkolenie dydaktyczne w bieżącej edycji programu Doskonalenie Nauczycieli Akademickich nt. Jak być promotorem pracy dyplomowej … i nie zwariować :), które poprowadziła dr hab. inż. Małgorzata Krzywonos, prof. UE z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Inicjatorami i organizatorami szkoleń finansowanych z Budżetu Partycypacyjnego UEP są pracownicy Katedry Edukacji i Rozwoju Kadr dr Anna Wach-Kąkolewicz i dr Bartosz Sławecki. Uczestnicy szkolenia ćwiczyli m.in. wykorzystanie aplikacji komputerowych do tworzenia przypisów i bibliografii takich jak Endnote i Mendeley.

14.3.2015
W sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze odbył się Zjazd Samodzielnego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze. Pan dr Jerzy Kaźmierczyk ponownie został wybrany na Członka Zarządu Oddziału. Został również wybrany Członkiem Prezydium Oddziału oraz będzie reprezentował Oddział na Krajowym Zjeździe PTE.

1.3.2015
Pani mgr Olena Shelest otrzymała stypendium badawcze w ramach Programu Junior Dekaban-Liddle Fellowship.
Pobyt badawczy realizowany jest w okresie od 1.3.2015 do 15. 6.2015 na jednej z najstarszych uczelni w Szkocji - University of Glasgow (Adam Smith Business School).

Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej

Prof.dr hab.Andrzej Czyżewski, prof.zw.UEP objął funkcję członka Rady Naukowej Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN na okres kadencji w latach 2015-2018.

Katedra Matematyki Stosowanej


06.03.2015 - dr Agata Kliber wzięła udział w międzynarodowej konferencji "The First International Conference for PhD Students and Young Researchers in Economics, Management and Finance" organizowanej przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Na konferencji, wspólnie ze współautorką dr Barbarą Będowską-Sójką, zaprezentowała artykuł pt. "Sovereign Credit Default Swap Premium versus Government Bonds’ Yield in Selected Emerging European Markets".

17.03.2015 na zaproszenie pani prof. Małgorzaty Doman, pan dr Paweł Olsza (Ernst and Young) wygłosił wykład pt. NIEDOCENIANY PRZECIWNIK - RYZYKO KREDYTOWE OBLIGACJI. Wykład został przygotowany z myślą o studentach specjalności inżynieria finansowa, której koordynatorem jest pani prof. Doman.

W dniu 23.03.2015 odbył się kolejny – drugi Tematyczny Wykład Otwarty, zorganizowany w ramach umowy o patronacie podpisanej przez Dziekana WIGE z CKU ZS w Koninie oraz II LO w Koninie. Wykład o tytule „Koszt krańcowy, utarg krańcowy i elastyczność funkcji. Rozwiązywanie zagadnień ekonomicznych za pomocą rachunku różniczkowego.” poprowadziła dr Blanka Łęt z Katedry Matematyki Stosowanej.

Katedra Socjologii i Filozofii


Dnia 19 marca br. w Szklarskiej Porębie dr hab. Barbara Pogonowska, prof. nadzw. UEP poprowadziła wykład oraz seminarium pt. "Wypracowanie zasad etyki w samorządzie terytorialnym" dla Konwentu Wyjazdowego Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego.

Katedra Strategii Marketingowych


W dniu 2 marca 2015 r. dr Magdalena Stefańska wzięła udział w konferencji naukowej „Handel niezależny i sieciowy w Polsce wobec wyzwań gospodarki opartej na wiedzy”, zorganizowanej w Warszawie przez Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur (IBRKK) oraz Polską Organizację Handlu i Dystrybucji (POHiD).

Katedra Technologii Informacyjnych


2 marca 2015
Dr hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw. UEP, otrzymał zaproszenie do udziału w pracach Komitetu Programowego międzynarodowej konferencji Digital Heritage International Congress 2015, która odbędzie się w Granadzie (Hiszpania) w terminie od 28 września do 2 października 2015 r.

3 marca 2015
Prof. Wojciech Cellary otrzymał zaproszenie do udziału w pracach Komitetów Programowych dwóch konferencji: The 14th IFIP Electronic Government (EGOV) oraz The 7th IFIP Electronic Participation (ePart) Conference 2015. Obie konferencje odbędą się w Thessalonikach (Grecja) w terminie od 30 sierpnia do 3 września 2015.

4 marca 2015
Dr hab. inż. Jarogniew Rykowski, prof. nadzw. UEP, uczestniczył w posiedzeniu Zespołu interdyscyplinarnego ds. współpracy z zagranicą, działającym przy ministrze nauki i szkolnictwa wyższego.

4 marca 2015
Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w Warszawie w posiedzeniu Naukowej Grupy Doradczej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazowego PGNiG.

6 - 7 marca 2015
Prof. Wojciech Cellary wygłosił zaproszony wykład pt. „Edukacja medialna i programowanie” dla uczestników V Konferencji „Lepsza Edukacja – Edukacja Medialna i Programowanie w Cyfrowej Szkole”, która odbyła się we Wrześni pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Instytutu Badań Edukacyjnych, Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji. Konferencja była adresowana do nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa wielkopolskiego, a także do pracowników oświaty w samorządach.

19 marca 2015
Prof. Wojciech Cellary wygłosił wykład pt. „Kompetencje i umiejętności w najbliższej przyszłości – programowanie i edukacja medialna” dla uczestników konferencji „Uczeń w obliczu przyszłego rynku pracy”, zorganizowanej przez UEP i portal ANSo.pl.

20 marca 2015
Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w inauguracji kampanii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego pod hasłem „Tydzień z Internetem 2015”, która odbyła się w Kancelarii Prezydenta RP w Warszawie. Inauguracja była połączona z prezentacją działań Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych oraz finałem konkursu Dojrz@łość w sieci. Dobre praktyki/

25 marca 2015
Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w uroczystym otwartym posiedzeniu Senatu Politechniki Gdańskiej, podczas którego odbyła się uroczysta promocja akademicka doktorów i doktorów habilitowanych. Prof. Cellary uczestniczył w tej uroczystości jako promotor dr. inż. Zbigniewa Paszkiewicza, któremu w maju 2014 Politechnika Gdańska nadała stopień naukowy doktora nauk technicznych.

27 marca 2015
Katedra Technologii Informacyjnych znalazła się w gronie 10 najbardziej wszechstronnych katedr Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Wręczenie dyplomów uznania odbyło się w trakcie spotkania strategicznego władz uczelni z pracownikami, podczas którego podsumowano wyniki działalności katedr za rok akademicki 2013/2014. Dyplom uznania z rąk Rektora UEP odebrał w imieniu pracowników prof. Wojciech Cellary, kierownik Katedry Technologii Informacyjnych.

30 marca 2015
W wydaniu papierowym Gazety Wyborczej z dnia 30 marca 2015 (Nr 74.8407) w dziale Biznes-Ludzie-Pieniądze na stronie 18 ukazał się felieton prof. Wojciecha Cellarego pt. „Dane osobowe orężem w cyberwojnie”, poświęcony bezpieczeństwu danych osobowych przechowywanych i przetwarzanych w chmurze na zdalnych serwerach zarządzanych przez podmioty trzecie.

Katedra Zarządzania Międzynarodowego


• Prof. Henryk Mruk jest współautorem dwóch rozdziałów w pracy pt. „Fair Trade inCSR Strategy of Global Retailers”, edited by Magalena Stefańska & Renata Nestorowicz, Palgrave Macmillan 2015, tytuły rozdziałów : 3. A critical look AT the Application In Practice of Fair Trade (s.65 – 88), 7. Fair Trade Trends for the Future (s.175 – 197)
• Prof. Henryk Mruk wygłosił referat na Międzynarodowej Konferencji Operologicznej pt. „Rola marki i narzędzia jej kreowania”, Poznań, 15 – 17 marca 2015
• Prof. Henryk Mruk opublikował artykuł pt. „Metody budowania wizerunku i marki placówki medycznej. Uwagi praktyczne, Medical Maestro Magazine, Vol. 7/2015, s. 914 - 917
• Prof. Henryk Mruk opublikował artykuł pt. „ Tworzenie kultury organizacyjnej gabinetu”, w dwumiesięczniku Stomatologia, styczeń – luty 2015, s. 64 - 67
• Prof. Henryk Mruk był współorganizatorem spotkania z gen. Gromosławem Czempińskim w dniu 7 marca 2015 roku, sala 408 A, godz 16.30
• Prof. Henryk Mruk napisał rozdział pt. „Kompetencje farmaceutów w kontaktach z pacjentami”, w pracy zbiorowej pt.”Profesjonalne zarządzanie kadrami w podmiotach leczniczych”, pod red. Naukową Marii Danuty Głowackiej i Ewy Mojs, 2 wydanie, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 295 – 310
• W dniu 26 marca odbyła się obrona pracy doktorskiej mgr Katarzyny Wolniewicz, napisanej pod kierunkiem prof. Henryka Mruka. Temetem pracy były zagadnienia zarządzania marketingowego na rynku książki biznesowej

Katedra Zarządzania Strategicznego


W dniach 9 i 10 marca 2015 roku doktoranci Katedry Zarządzania Strategicznego, mgr Maciej Koszel i mgr Adam Weinert, uczestniczyli w VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.: „Efficiency as a source of the wealth of nations” („Efektywność jako źródło bogactwa narodów”) zorganizowanej przez Politechnikę Wrocławską oraz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. W trakcie pierwszego dnia Konferencji doktoranci wzięli udział w wykładzie inauguracyjnym wygłoszonym przez Prof. Taufiqa Choudry z Uniwersytetu w Southampton, następnie zaś aktywnie brali udział w sesjach plenarnych dotyczących między innymi zagadnień: efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw i efektywności sektora publicznego.
Drugiego dnia obrad mgr Adam Weinert przedstawił referat pt.: „Effectiveness of the hybrid organisations – purposive approach”, po wystąpieniu odbyła się  ciekawa dyskusja. Doktoranci uczestniczyli również w panelach poświęconych efektywności rynku kapitałowego oraz efektywności inwestycji – sesje anglojęzyczne. Mgr Adam Weinert pełnił rolę moderatora sesji plenarnej dotyczącej zagadnień efektywności inwestycji (sesja angielskojęzyczna).Konferencja była doskonałą okazją nie tylko do przedstawienia wyników prowadzonych badań naukowych  i dyskusji, ale również do nawiązania wartościowych relacji z przedstawicielami innych ośrodków naukowych w kraju, jak i za granicą, co może zaowocować współpracą w przyszłości."