Funkcjonująca od 26 stycznia 2017 r. Komisja ds. Etyki Badań Naukowych prowadzonych z udziałem ludzi na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, zwraca się z uprzejmą prośbą o zwrócenie uwagi na treść pisma NCN z 3 marca 2016 r. zat. Zalecenia Rady Narodowego Centrum Nauki dotyczące badań z udziałem ludzi (strona: ‘Badania naukowe UEP’). Pismo to stanowi, iż badania naukowe finansowane ze środków NCN - w przypadku, gdy podczas badania zachodzą jakiekolwiek formy oddziaływania na ludzi – powinny uzyskać opinię działającej w danej uczelni Komisji ds. Etyki Badań. Warto podkreślić, iż z uwagi na charakter działalności naukowej naszego Uniwersytetu, szczególnie istotny jest punkt 1 odnośnego pisma.


Zalecenia NCN sprzyjają niewątpliwie promowaniu i utrwalaniu się współcześnie pożądanych moralnych standardów badawczych. Dlatego też zdaniem Komisji, Autorzy i Autorki również i innych (niefinansowanych przez NCN) badań i wniosków aplikujących o granty - mogą i powinni uzyskać potwierdzenie spełnienia warunków rzetelności badawczej w postaci opinii Komisji ds. Etyki Badań. Warto również podkreślić, iż artykułom, w których  zawarto opracowania wyników badań prowadzonych z udziałem ludzi, stawiane są coraz częściej – zwłaszcza przez redakcje zagranicznych czasopism - wymagania posiadania takich właśnie opinii.


Kierując się postulatami etycznej i społecznej odpowiedzialności wspólnoty akademickiej, serdecznie zachęcamy do współpracy.

w imieniu Komisji ds. Etyki Badań Naukowych


dr hab. Barbara Pogonowska, prof. nadzw. UEP

(przewodnicząca)