W roku 2017 wszystkie Wydziały UEP otrzymały kategorię A przyznaną przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych w wyniku parametrycznej oceny efektów działalności naukowej i badawczo-rozwojowej.

W 2018 roku, jako jedna z 13 uczelni w Polsce, UEP otrzymał dodatkową dotację z MNiSW za poprawę wyników w ostatniej parametryzacji jednostek naukowych przeprowadzonej przez KEJN.


W Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2018 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu uzyskał 17. miejsce w kraju (awans o osiem pozycji w stosunku do ubiegłorocznego notowania). Najwyższe oceny UEP dotyczą kategorii:

  • potencjał naukowy, wynik 88,90 pkt oznacza miejsce 9
  • efektywność naukowa, wynik 64,90 pkt – miejsce 14
  • ocena rozwoju kadry własnej wynik 98,2 pkt – miejsce 2

Dorobek publikacyjny pracowników UEP w roku 2017:

Łącznie 1285 publikacji, w tym 72 publikacje w prestiżowych czasopismach z listy A (co stanowi wzrost o ponad 14% w porównaniu z rokiem poprzednim), wzrost liczby publikacji pracowników UEP w indeksowanych w Web of Science (o 7%) oraz w bazie Scopus (o 38%).


Liczba prac badawczych realizowanych w 2017 r.

Badania naukowe w 2017 - ponad 425 tematów badawczych o ogólnej wartości przekraczającej 5,7 mln zł.

Najliczniejszą kategorię stanowiły badania statutowe oraz badania młodych naukowców i doktorantów (MNiD) – ponad 80% ogólnej liczby. Pod względem wartości najwyższy był udział projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki (prawie 40% wartości wszystkich projektów). Zmniejszyła się liczba prac na zamówienie krajowych podmiotów gospodarczych (spadek liczby tematów z 4 do 1), odnotowano natomiast wzrost ich wartości z 30 tys. do 110,4 tys. zł (wykresy 1 i 2).


Uwzględniając wszystkie rodzaje projektów, najwięcej tematów realizowanych było na Wydziale Ekonomii (131). Nieco mniej tematów badawczych prowadzono na Wydziale Zarządzania (122). Liczba tematów badań statutowych i MNiD oraz projektów międzynarodowych również była najwyższa na Wydziale Ekonomii. Z kolei największą liczbę projektów NCN i prac na zamówienie krajowych podmiotów prowadzili pracownicy Wydziału Zarządzania. Pracownicy Wydziału Gospodarki Międzynarodowej pozyskali największą liczbę stypendiów i grantów.


Wartość prac badawczych realizowanych w 2017 r.Najwyższy stopień wykorzystania dotacji na badania statutowe i MNiD w roku 2017 miały Wydział Ekonomii (543 tys. zł) i Wydział Zarządzania (490 tys. zł). Wydział Zarządzania wykorzystał ponad 880 tys. zł z grantów Narodowego Centrum Nauki. Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej zrealizował prace badawcze w ramach projektów międzynarodowych na kwotę 559 tys. zł.


W roku akademickim 2017/2018 naukowcy UEP otrzymali dofinansowanie z Narodowego Centrum Nauki na łączną kwotę 2 312 825 zł na realizację 15 nowych projektów badawczych.


W 2017 r. na UEP realizowano także dwa projekty badawcze o charakterze międzynarodowym, w ramach Programu Ramowego UE Horyzont 2020 („NEGOTIATE – Negotiating early job insecurity and labour market exclusion in Europe” oraz „EVERYDAYNIGHT – Noc Naukowców”). Finalizowano także działania związane z grantem Financialisation 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej.


W roku akademickim 2017/2018 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu utrzymywał ochronę uzyskanych w latach wcześniejszych praw ochronnych na znaki towarowe oraz rozwiązania zgłoszone przez pracowników Uczelni, uzyskał także siedem nowych patentów udzielonych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej i dwa patenty zagraniczne.