Celem konkursu wewnętrznego w ramach projektu „Ekonomia w obliczu Nowej Gospodarki” jest wzrost aktywności naukowej na UEP w obszarach: ekonomia, finanse i zarządzanie o kierunki odpowiadające wyzwaniom współczesnej gospodarki wykorzystującej nowoczesne technologie

Laureaci Konkursu zobowiązują się do prowadzenia badań oraz publikowania ich wyników w międzynarodowych monografiach lub/i wysoko punktowanych czasopismach (zgodnie z wykazami MNiSW ), przez co wzmocni się pozycja Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu jako regionalnego lidera w przyjętych obszarach nauki.


Zespół badawczy:
W skład zespołu realizującego projekt wewnętrzny mogą wchodzić wyłącznie pracownicy UEP, przy czym zespół badawczy musi liczyć maksymalnie 4 osoby (kierownik i 3 członków zespołu).
Kierownikiem projektu musi być pracownik zatrudniony na UEP na stanowisku badawczym albo badawczo - dydaktycznym na podstawie umowy o pracę, którego obowiązująca (w dacie złożenia projektu) umowa o pracę obejmuje cały okres realizacji projektu, posiadający stopień naukowy co najmniej doktora, prowadzący badania w obszarach: ekonomia, finanse albo zarządzanie.
Jeden pracownik może uczestniczyć tylko w jednym zespole badawczym (niezależnie od pełnionej w nim roli) w ramach tego samego postępowania konkursowego.
Zgodnie z regulaminem konkursowym udział w konkursie mogą brać osoby, które nie są kierownikami ani członkami w projektach, które otrzymały finansowanie (edycja 1 – 4).

Koszty kwalifikowane:

Koszty muszą być poniesione w czasie trwania projektu oraz udokumentowane zgodnie z obowiązującymi na UEP zasadami.

Katalog kosztów kwalifikowanych obejmuje:

 - koszty przeprowadzenia badań (np. zakup baz danych, książek);

 - koszty upowszechnienia wyników (tłumaczenie, korekta i opłata publikacyjna);

 - koszty udziału w konferencjach i wizyt w zagranicznych ośrodkach naukowych w państwach Unii Europejskiej;

 - koszty udziału w krajowych konferencjach naukowych;

 - koszty opłat członkowskich, o ile ich wniesienie jest niezbędne do realizacji projektu.

Koszty pośrednie dla Uczelni wynoszą 10% (liczone poza budżetem projektów wyłonionych w konkursach) .

 

Maksymalna kwota przeznaczona na dofinansowanie pojedynczego projektu wewnętrznego jest co roku ogłaszana przez Kierownika Projektu w zawiadomieniu o Konkursie. W 5 edycji konkursu kwota jednostkowego projektu badawczego wynosi 20 tys. zł.
W związku z przyszłorocznym zakończeniem całego projektu RID dodatkowym kryterium kwalifikacji wniosków, w 5-tej ostatniej edycji, będzie możliwość uzyskania rezultatów publikacyjnych do końca września 2022 roku.

Wniosek:
- formularz wniosku dostępny pod adresem: https://develop.ue.poznan.pl/InternalResearchProject/
- po wypełnieniu wniosku w aplikacji należy pobrać wniosek w pdf. wydrukować, podpisać i umieścić skan pdf (nie jpg/tif) w sekcji załączniki pod nazwą: „skan wniosku imię i nazwisko”. Informacja o wypełnionym i załączonym wniosku wpłynie na adres pracownika DBN.

Ogólne założenia projektowe:

1. Celem projektów jest rozwój potencjału badawczego i wzrost aktywności naukowej pracowników UEP na arenie międzynarodowej w obszarach ekonomii, finansów i zarządzania.

2. Badania prowadzone w ramach projektów mają mieć wymiar międzynarodowy, np. przez współpracę z badaczami z ośrodków zagranicznych, aktywny udział w międzynarodowych konferencjach i seminariach naukowych.

3. Koncertujemy się na poszerzeniu działalności naukowej o kierunki odpowiadające wyzwaniom współczesnej gospodarki wykorzystującej nowoczesne technologie informacyjne.

4. Technologie mogą mieć rolę wspierającą ekonomię, finanse i zarządzanie, ale także mogą być przedstawione jako czynnik wpływający na podmioty rynkowe i gospodarkę.

5. Badania mogą dotyczyć funkcjonowania i rozwoju podmiotów rynkowych w warunkach cyfrowej gospodarki (czwartej rewolucji przemysłowej).

6. Badania mogą dotyczyć zmian instrumentalnych, instytucjonalnych, behawioralnych oraz kulturowych podmiotów rynkowych pod wpływem gospodarki cyfrowej.

7. Mogą obejmować ocenę oddziaływania zmian technologicznych na gospodarkę, społeczeństwo i środowisko.

8. Zaproponowane projekty badawcze mogą obejmować prace metodologiczne i teoretyczne oraz badania empiryczne, umożliwiające lepsze poznanie mechanizmów funkcjonowania podmiotów rynkowych w gospodarce cyfrowej.

9. Badania mogą podmiotowo obejmować organizacje, przedsiębiorstwa i instytucje oraz poszczególne sektory, branże i sieci międzyorganizacyjne.