Projekt Ekonomia w obliczu Nowej Gospodarki jest projektem realizowanym przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu w latach 2019-2022 przyjęty do finansowania w drodze konkursu Regionalna Inicjatywa Doskonałości (RID) ogłoszonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Realizacja projektów uczelnianych w ramach RID powinna przyczynić się do rozwoju uczelni wyróżniających się w regionach pod względem potencjału badawczego, w poszczególnych grupach dyscyplin naukowych lub dziedzinach nauki.


Projekt został zainaugurowany podczas X konferencji Badania Naukowe na UEP w dniu 11 marca 2019 r.


Głównym celem projektu Ekonomia w obliczu Nowej Gospodarki jest rozwój badań naukowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w zakresie obszarów ekonomia, finanse i nauki o zarządzaniu oraz wzrost aktywności naukowej pracowników UEP na arenie międzynarodowej. 

Cele szczegółowe są następujące:
Po pierwsze: utworzenie wewnętrznych (uczelnianych) projektów badawczych poprzez powołanie grup naukowców Uniwersytetu, którzy skoncentrują się na problematyce badawczej ujętej w następujących grupach tematycznych: 
 • Ekonomia w świetle czwartej rewolucji przemysłowej 
 • Finanse w obliczu Nowej Gospodarki
 • Zarządzanie w gospodarce opartej na wiedzy.


Po drugie: opracowanie metodologii do cyklicznego badania realizowanego w skali ogólnopolskiej w zakresie ekonomicznego przygotowania młodego pokolenia do rewolucji technologicznych.


Przewidywane efekty 
1. przygotowanie publikacji naukowych w ramach wewnętrznych (uczelnianych) projektów badawczych:
- artykuły w czasopismach z listy JCR
- publikacje w języku angielskim w innych czasopismach o zasięgu międzynarodowym
- inne publikacje w renomowanych czasopismach i wydawnictwach (krajowych i zagranicznych)
2. nawiązanie współpracy z zagranicznymi i krajowymi ośrodkami zajmującymi się poruszaną problematyką: 
- zaproszenie wybitnych naukowców zagranicznych do udziału w organizowanych na UEP konferencjach w roli keynote speakera
- utworzenie sieci kontaktów międzynarodowych
- aplikowanie o granty międzynarodowe
- przygotowanie wspólnych publikacji
3. rozwój wiedzy kadry naukowej Uniwersytetu w świetle koncepcji Nowej Gospodarki oraz intensywnego wpływu nowych technologii poprzez organizację spotkań prezentujących wyniki badań projektowych:
- otwarte debaty
- seminaria i warsztaty
4. organizacja konferencji międzynarodowych i krajowych dotyczących problematyki realizowanych projektów oraz prezentujących wyniki badań:
- cykliczna konferencja ICOFEP – International Conference on Finance and Economic Policy
- pozostałe konferencje krajowe poświęcone realizowanej w projekcie tematyce
- ubieganie się o możność zorganizowania na UEP cyklicznych konferencji międzynarodowych zagranicznych organizacji naukowych.

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu otrzymał na realizację powyższego projektu dofinansowanie w wysokości 3 000 000 zł na lata 2019-2022.