Zgodnie z obowiązującym "Regulaminem zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu i zasad korzystania z infrastruktury badawczej Uczelni",


1. dla zapewnienia pełnej wiedzy o projektach prowadzonych na Uczelni oraz uzyskanych wynikach i know-how na UEP prowadzony jest elektroniczny rejestr projektów oraz ich wyników;


2. obowiązek wprowadzenia danych do rejestru projektów ciąży na:

  • pracowniku uczelni, który w ramach wykonywania obowiązków ze stosunku pracy prowadził badania naukowe albo prace rozwojowe, a w przypadku nieprzekazania przez niego informacji o wynikach badań naukowych lub prac rozwojowych oraz o know-how związanym z tymi wynikami, obowiązek taki ciąży na:

kierowniku jednostki organizacyjnej, w której realizowany jest projekt;
kierowniku projektu albo osobie nadzorującej projekt (promotorze, opiekunie naukowym), jeżeli został wyznaczony;

  • innych osobach, o ile zostały do tego zobowiązane postanowieniami niniejszego regulaminu lub przez rektora;
  • studentach doktorantach realizujących projekty na UEP - w takim przypadku obowiązek ciąży na kierowniku projektu, a w przypadku jego braku promotorze pracy, opiekunie koła naukowego albo opiekunie naukowym studenta lub doktoranta

3. osoby wskazane powyżej, zobowiązane są również do zgłaszania zmian dotyczących danych zawartych w rejestrze projektów. 


4. przedmioty materialne (nośniki utworu/wyniku), na których utrwalone są wyniki stają się własnością Uczelni z chwilą przyjęcia wyniku, albo przejścia praw do wyników na Uczelnię w inny sposób.


5. wyniki prac intelektualnych w rozumieniu § 2 niniejszego Regulaminu, są tajemnicą przedsiębiorstwa ze względu na interes gospodarczy Uczelni.Rejestr projektów prowadzi Dział Badań Naukowych, pok. 129, Bud. A.


Logowanie do systemu dla osób pełniących jedną z funkcji wymienionych w pkt. 2, następuje: w miejscu "Logowanie osoby z UEP", używając wymaganych danych.