1. Rejestr projektów prowadzi Dział Badań Naukowych (zwany dalej DBN), pok. 129, Bud. A.

2. Wszystkie komplety dokumentów zgłoszeniowych składane są w DBN w pok. 129, Bud. A.

3. Przyjmowane są tylko pełne komplety dokumentów. Szerzej opisane są w zakładce FAQ, pod hasłami:

  • zgłaszanie projektu do rejestru projektów;
  • zgłaszanie aktualizacji do rejestru projektów;
  • zgłaszanie zakończenia projektu do rejestru projektów;
  • powstanie wyniku - zgłoszenie do rejestru projektów.

4. Zgłoszenia do rejestru projektów i uaktualnienia danych uprzednio zgłoszonych (zgodnie z zapisami w Regulaminie zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji na Uniwersytecie Ekonomicznym
w Poznaniu i zasad korzystania z infrastruktury badawczej Uczelni) dokonuje:

 
pracownik uczelni, który w ramach wykonywania obowiązków ze stosunku pracy prowadzi badania naukowe albo prace rozwojowe.


W przypadku nieprzekazania przez pracownika informacji o wynikach badań naukowych lub prac rozwojowych oraz o know-how związanym
z tymi wynikami, obowiązek taki ciąży na:        

  • kierowniku jednostki organizacyjnej, w której realizowany jest projekt,
  • kierowniku projektu (od dnia jego wyznaczenia),
  • osobie nadzorującej projekt (promotor, opiekun naukowy), jeżeli został wyznaczony,
  • innych osobach, o ile zostały do tego zobowiązane postanowieniami Regulaminu lub przez Rektora

Obowiązek wprowadzania danych ciąży również na studentach i doktorantach UEP uczestniczących w projektach. Nadzór nad prawidłowym wykonaniem tego obowiązku sprawuje kierownik projektu a w przypadku jego braku - promotor albo opiekun naukowy.

 

5. Logowanie do systemu dla osób pełniących jedną z funkcji wymienionych w pkt. 4, następuje: 

  • dla pracowników UEP – w miejscu logowania należy zaznaczyć opcję "Logowanie osoby z UEP", a następnie za pomocą wymaganych danych, zalogować się do systemu.