Uczymy już od 34 549 dni
Aktualne konkursy na projekty badawcze

ETIUDA 8. Termin składania wniosków na UEP minął

Konkurs ETIUDA 8 na stypendia doktorskie na realizację badań prowadzonych w ramach przygotowanej rozprawy doktorskiej obejmujące badania podstawowe.  

Nabór wniosków będzie prowadzony do 15 marca 2020 r. w systemie elektronicznym OSF, dostępnym pod adresem https://osf.opi.org.pl Wewnętrzny termin na UEP do dnia 11 marca 2020 r.
Konkurs skierowany jest do osób rozpoczynających karierę naukową, które wykazują się sukcesami w dotychczasowej działalności naukowej, są uczestnikiami studiów doktoranckich lub mają otwarty przewód doktorski w polskim podmiocie uprawnionym do nadawania stopnia naukowego doktora.

W ramach stypendium konieczne jest zaplanowanie stażu zagranicznego trwający od 3 do 6 miesięcy w wybranym ośrodku naukowym, w kraju wskazanym w załączniku 1 do uchwały konkursowej NCN.

Stypendium doktorskie w konkursie ETIUDA 8 obejmuje środki finansowe na:
a) stypendium naukowe w wysokości  5000 zł miesięcznie i przyznawane jest na okres przygotowania przez wnioskodawcę rozprawy doktorskiej, nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 12 miesięcy
b) pokrycie kosztów związanych z pobytem wnioskodawcy w ośrodku naukowym, będącym miejscem realizacji stażu zagranicznego,  w kwocie 12 000 zł miesięcznie (skorygowanej o procentowy wskaźnik korekcyjny dla danego kraju zgodnie z załącznikiem 1
c) pokrycie kosztów podróży wnioskodawcy do ośrodka naukowego będącego miejscem realizacji stażu zagranicznego (kwota ryczałtowa od 1000 do 10 000 w zależności od odległości miejsca).

Osoba, która otrzyma stypendium, zobowiązuje się do uzyskania stopnia naukowego doktora w okresie 12 miesięcy od zakończenia pobierania stypendium. 
Posiadanie grantu badawczego PRELUDIUM nie wyklucza starania się o powyższe stypendium, o ile wnioskodawca spełnia kryteria konkursu ETIUDA.