Konkurs IdeaLab  na innowacyjne, przełomowe projekty badawcze finansowany jest w partnerstwie z Norwegią, Islandią i Liechtensteinem. Tematyka konkursu dotyczy istniejących i przyszłych wyzwań społecznych Managing Threats wynikających m.in. ze złożonych procesów społecznych, ekonomicznych, przyrodniczych dotyczących globalizacji, przemian demograficznych, migracji, braku stabilności geopolitycznej, zmian technologicznych i klimatycznych.


Głównym elementem konkursu jest nabór potencjalnych wnioskodawców na warsztaty IdeaLab (planowane przeprowadzenie w dniach 21-25 października 2019 roku). Uczestnicy zakwalifikowani na warsztaty (zarówno z Polski jak i z pozostałych trzech krajów) wypracują w trakcie ich trwania koncepcje projektów badawczych wpisujących się w tematykę konkursu wspomnianą powyżej. Zdefiniowanie zarówno zagrożeń, jak i sposobów zmierzenia się z nimi oraz stworzenie grup badawczych pozostawione jest uczestnikom podczas warsztatów.

Do udziału trzeba się zakwalifikować na podstawie złożonej aplikacji, a nabór zgłoszeń trwa do 19 sierpnia 2019 r. Wyłoniona grupa uczestników, z Polski, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu, jeszcze przed zakończeniem warsztatów otrzyma wstępną ocenę swoich koncepcji projektów, które następnie należy przedstawić do oceny jako pełne wnioski (w systemie OSF) do 20 grudnia 2019 r.


Budżet konkursu wynosi 4,5 miliona euro, a poszczególne projekty mogą otrzymać od 0,5 do 1,5miliona euro.

Powyższe konkursy ogłaszane są raz na kilka lat, z tego względu NCN zniosło ograniczenia formalne wobec wnioskodawców co do liczby aktualnie prowadzonych projektów i złożonych wniosków w NCN. W ramach projektu można finansować m.in. koszty wynagrodzeń i stypendiów, zakupu aparatury, materiałów i usług, koszty wyjazdów i konferencji a koszty pośrednie wynoszą 25%. Co więcej zdecydowanie podwyższono stawki wynagrodzeń zarówno dla kierowników projektów jak i członków zespołu (wliczając w to studentów i doktorantów).


Nabór do udziału w warsztatach IdeaLab odbywa się do dnia 19 sierpnia br. poprzez wypełnienie formularza na stronie  https://idealab.ncn.gov.pl/; termin na wysłanie pełnej wersji wniosku będzie trwał w okresie od 25 października do 16 grudnia 2019 r.