Uczymy już od 34 999 dni
Aktualne konkursy na projekty badawcze

SONATINA 4 Termin składania wniosków na UEP minął

Konkurs SONATINA 4 na projekty badawcze, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem lub której stopień naukowy doktora zostanie nadany do 30 czerwca 2020 r.
Celem konkursu jest wsparcie kariery naukowej młodych badaczy poprzez stworzenie możliwości zatrudnienia i prowadzenia badań w polskich jednostkach naukowych oraz umożliwienie zdobycia wiedzy i doświadczenia podczas realizacji staży zagranicznych w wysokiej jakości ośrodkach naukowych.
Nabór wniosków będzie prowadzony do 15 marca 2020 r. w systemie elektronicznym OSF, dostępnym pod adresem https://osf.opi.org.pl Wewnętrzny termin na UEP do dnia 11 marca 2020 r.
Konkurs skierowany jest do osób posiadających stopień naukowy doktora uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem lub osób, które będą miały nadany stopień naukowy doktora do 30 czerwca 2020 r.. 
Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski, w których przewiduje się realizację projektu badawczego obejmującego badania naukowe w okresie 24 albo 36 miesięcy, które nie przewidują zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania;
Kierownik projektu jest zobowiązany zrealizować staż zagraniczny trwający od 3 do 6 miesięcy w wybranym przez siebie zagranicznym ośrodku naukowym w jednym z krajów z wykazu określonego w załączniku nr 1 do uchwały NCN ogłaszającej konkurs. 
Podmiot będący miejscem realizacji projektu badawczego otrzyma środki finansowe na: 
a) zatrudnienie kierownika projektu na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w okresie realizacji przez niego projektu badawczego
b) realizację projektu badawczego zgodnie z kosztorysem wskazanym we wniosku; 
c) realizację przez kierownika projektu stażu zagranicznego w wybranym przez niego zagranicznym ośrodku naukowym, w tym: ─ środki na pokrycie kosztów związanych z pobytem za granicą w zryczałtowanej kwocie w wysokości 12 000 zł miesięcznie, przemnożonej przez procentowy wskaźnik korekcyjny ustalony dla danego kraju, zgodnie z wartościami zamieszczonymi w załączniku nr 1 do uchwały konkursowej Sonatina 3; ─ środki na pokrycie kosztów podróży w obie strony w zryczałtowanej kwocie od 1000 zł do 10 000 zł, zgodnie ze stawkami określonymi w załączniku nr 2 do uchwały konkursowej.

Zatrudnienie kierownika projektu musi zostać zaplanowane w podmiocie innym niż podmiot, w którym kierownik projektu uzyskał stopień naukowy doktora.