Uczymy już od 34 999 dni
Aktualne konkursy na projekty badawcze

UWERTURA 3. Termin składania wniosków na UEP: minął

Konkurs na staże zagraniczne trwające od 3 do 6 miesięcy w zagranicznych zespołach naukowych realizujących projekty badawcze finansowane w ramach konkursów European Research Council (ERC). 
Skierowany jest do osób planujących wystąpienie o finansowanie projektów badawczych przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych.
Nabór wniosków będzie prowadzony do 15 marca 2019 r. w systemie elektronicznym OSF, dostępnym pod adresem https://osf.opi.org.pl Wewnętrzny termin na UEP do dnia 11 marca 2019 r.
Celem konkursu jest wsparcie uczonych prowadzących badania naukowe w polskich jednostkach naukowych w skutecznym występowaniu o środki europejskie na realizację prowadzonych badań i zwiększenie ich udziału w gronie laureatów grantów ERC. Narodowe Centrum Nauki dysponuje listą laureatów ERC, którzy zgodzili się na przyjęcie stażystów w swoich zespołach badawczych.

Profil kandydata na staż:

  • planuje wystąpienie o finansowanie projektów badawczych przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (European Research Council, ERC),
  • posiada co najmniej stopień naukowy doktora,
  • jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę w podmiocie będącym wnioskodawcą,
  • pełnił lub pełni rolę kierownika, w projekcie badawczym finansowanym lub zakwalifikowanym do finansowania w ramach konkursów ogłaszanych i przeprowadzanych przez NCN,
  • nie jest laureatem konkursu ERC.
Stypendysta otrzyma 15 000 zł na każdy miesiąc trwania stażu oraz pokrycie kosztów podróży - w zależności od odległości od 1 000 zł  do 10 000 zł. 

W terminie do 18 miesięcy od zakończenia odbywania stażu, naukowiec jest zobowiązany złożyć wniosek do ERC.

Konkurs organizowany jest w porozumieniu z Europejską Radą ds. Badań Naukowych (ERC) na podstawie programu „Fellowship Schemes to Visit ERC Grantees”.