Uczymy już od 34 964 dni
Projekty

Badania nad odrębnością kosztu kapitału własnego w firmach rodzinnych

Jednostka finansująca: Narodowe Centrum Nauki
Konkurs SONATA
Nr rejestracyjny: 2017/26/D/HS4/00349
Czas trwania projektu: 10.05.2018 - 09.05.2020
Budżet: 249 852 zł
Opis projektu:
Głównym celem projektu jest zbadanie na podstawie dużej próby przedsiębiorstw z wielu państw na całym świecie związku pomiędzy kontrolą rodziny nad firmą a kosztem kapitału własnego.
Biorąc pod uwagę wyniki analizy literatury dokonanej na potrzeby projektu, kierunek wpływu kontroli rodziny nad firmą na koszt kapitału własnego nie jest przesądzony. Na podstawie dużej liczby opracowań z zakresu teorii agencji, nadzoru korporacyjnego i teorii struktury kapitału stwierdzić można, że są przesłanki zarówno ku temu, aby przypuszczać, iż kontrola rodziny wpływa na podwyższenie kosztu kapitału własnego, jak i ku temu, aby przewidywać, iż kontrola rodziny nad firmą redukuje koszt kapitału własnego. Przeanalizowane w projekcie przesłanki zarówno dla pozytywnego, jak i negatywnego związku pomiędzy kontrolą rodziny a kosztem kapitału własnego stanowią jednocześnie podstawę dla wnioskowania na temat czynników, które wpływają na tę relację. 
Analiza literatury prowadzi także do postawienia trzech dodatkowych pytań badawczych. 
Udzielenie odpowiedzi na te pytania stanowi dalsze cele szczegółowe proponowanego badania:
  •  Czy związek między kontrolą rodziny nad firmą a kosztem kapitału własnego zmienia się w różnych okresach w zależności od faz cyklu koniunkturalnego?
  •  Czy związek między kontrolą rodziny nad firmą a kosztem kapitału własnego jest różny w różnych państwach w zależności od poziomu ochrony praw inwestorów?
  •  Jaki jest wpływ decyzji finansowych firm rodzinnych na koszt kapitału własnego w zależności od architektury finansowej krajów?
Analiza związku pomiędzy kontrolą rodziny a kosztem kapitału własnego zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem różnych metod. Dominujące metody, które zostaną wykorzystane w projekcie zaliczyć można do metod mikro-ekonometrii finansowej wykorzystywanych w ramach empirycznych finansów przedsiębiorstw. Podstawową metodą, która będzie wykorzystywana w badaniu jest analiza regresji liniowej. W razie potrzeby zastosowane zostaną inne modele regresji. W proponowanym badaniu za najlepsze przybliżenie oczekiwanej stopy zwrotu z kapitału własnego, uznaje się tzw. implikowany koszt kapitału własnego. Wykorzystane zostaną informacje z baz danych Orbis BvD oraz Thomson Reuters EIKON.

Powodem podjęcia się tej tematyki badawczej jest z jednej strony duże znaczenie firm rodzinnych dla gospodarki, z drugiej strony znaczenie kosztu kapitału własnego dla teorii i praktyki finansów. W dłuższej perspektywie lepsze poznanie czynników kształtujących koszt kapitału własnego w firmach rodzinnych może owocować bardziej efektywnymi decyzjami inwestycyjnymi i finansowymi, trafniejszą oceną dokonań, jak również rozwojem bardziej adekwatnych systemów motywacyjnych. 


Kierownik projektu
dr Jarosław Nowicki
pracownik naukowy Katedry Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny na Wydziale Zarządzania UEP