Uczymy już od 34 956 dni
Projekty

Determinanty wyników ekonomicznych polskich eksporterów w zróżnicowanym otoczeniu instytucjonalnym

Jednostka finansująca: Narodowe Centrum Nauki
Konkurs OPUS 14
Nr rejestracyjny: 2017/27/B/HS4/02344  
Czas trwania projektu: 31.07.2018 - 30.07.2020
Budżet: 201 544  zł
Opis projektu:
Eksport jest podstawowym sposobem działania firm na rynkach międzynarodowych. Jego rozwojowi sprzyja globalizacja, bowiem rosnące wzajemne powiązania i integracja gospodarek i społeczeństw na całym świecie nasiliły się na bezprecedensową skalę w ostatnich dziesięcioleciach, między innymi dzięki postępowi technologicznemu związanemu z transportem, technologiami komunikacyjnymi, a także liberalizacją gospodarczą. 

Jednakże, nowa fala wzrost sceptycyzmu wobec globalizacji stawia nowe wyzwania przed firmami i decydentami z zakresu polityki gospodarczej oraz wymaga pełniejszego uwzględnienia instytucjonalnych uwarunkowań internacjonalizacji przedsiębiorstw i gospodarek. Zrozumienie czynników determinujących działalność eksportową w różnych kontekstach instytucjonalnych jest tym bardziej istotne, że istnieje zgoda co do związku przyczynowego między ekspansją eksportową a wzrostem gospodarczym. Z drugiej strony, gospodarki dążące do większej dywersyfikacji swojego eksportu celem wykorzystania potencjału rynków dynamicznie rosnących, muszą jednocześnie konfrontować się z partnerami handlowymi z odmiennych kontekstów instytucjonalnych, co stawia przed eksporterami nowe wyzwania. 

Celem planowanych badań jest analiza determinant wyników ekonomicznych eksporterów z uwzględnieniem instytucjonalnych czynników po stronie kraju pochodzenia i krajów goszczących, czynników po stronie eksporterów i ich zdolności, jak również czynników związanych z sektorem działalności. Analiza będzie zatem dotyczyła płaszczyzny gospodarki, sektora oraz poziomu przedsiębiorstwa.

W planowanych ilościowych badaniach metodą CATI na reprezentatywnej próbie 500 eksporterów z sektora przetwórstwa przemysłowego zostanie podjęta próba identyfikacji złożonych zależności pomiędzy czynnikami instytucjonalnymi, branżowymi oraz zasobami i organizacją eksportu przez przedsiębiorstwa, jak również skutki tych relacji dla wyników ekonomicznych przedsięwzięć eksportowych, ich trwałości oraz wyników ekonomicznych na poziomie samych przedsiębiorstw eksportujących. Z drugiej strony, uzupełniające badania jakościowe na próbie 8 eksporterów będą prowadziły do lepszego zrozumienia adaptacji eksporterów do zróżnicowanego otoczenia biznesowego na zagranicznych rynkach, jak również do stworzenia typologii ścieżek rozwoju eksportu w różnych kontekstach instytucjonalnych z uwzględnieniem logiki ich realizacji. 
Kierownik projektu
 dr hab. Piotr Trąpczyński, prof. UEP

pracownik naukowy Katedry Konkurencyjności Międzynarodowej 


www.researchgate.net/profile/Piotr_Trpczynski


Profil google scholarZespół projektowy tworzą:

- dr hab. Arkadiusz Kawa, prof. nadzw. UEP, pracownik naukowy Katedry Logistyki i Transportu

Profil Google scholar

Researchgate


- prof. dr Tilo Halaszovich, Jacobs University, Bremen, Niemcy

Profil Google scholar


- dr Krystian Barłożewski, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa

Profil Google scholar

Researchgate