Uczymy już od 34 958 dni
Projekty

Efektywność środowiskowa organizacji i jej determinanty

Jednostka finansująca: Narodowe Centrum Nauki
Konkurs: OPUS 21
Nr rejestracyjny: 2021/41/B/HS4/02391
Czas trwania projektu: 18.01.2022 – 17.01.2025
Budżet: 326 011,00 zł

Opis projektu:

Projekt badawczy ma na celu zdobycie nowej wiedzy dotyczącej efektywności środowiskowej organizacji. Rezultaty przeprowadzonych badań przyczynią się do uzyskania wiedzy na temat efektywności środowiskowej organizacji, a także do poszerzenia wiedzy dotyczącej wpływu systemów zarządzania środowiskowego na efektywność środowiskową organizacji z uwzględnieniem perspektywy cyklu życia.
Głównym celem naukowym prowadzonych badań jest przeprowadzenie wielowymiarowej analizy efektywności środowiskowej organizacji oraz określenie czynników (stymulant i barier) ją warunkujących. W badaniu przyjęto, że efektywność środowiskowa organizacji jest relatywną miarą efektów (wyników) organizacji w ograniczaniu negatywnych skutków jej działalności gospodarczej na środowisko. Miarą bezwzględną jest natomiast opracowany w ramach projektu Współczynnik Środowiskowy, którego wartość jest pochodną sześciu efektów cząstkowych osiąganych przez badaną jednostkę w zakresie: zużycia energii, wykorzystania materiałów, zużycia wody, produkcji odpadów, różnorodności biologicznej oraz emisji zanieczyszczeń.
W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące badania:
- opracowanie koncepcji pomiaru efektywności środowiskowej, w tym Współczynnika Środowiskowego, efektywności środowiskowej organizacji, efektywności strukturalnej, luki środowiskowej oraz trajektorii środowiskowej,
- analiza deklaracji środowiskowych organizacji zarejestrowanych w systemie EMAS oraz wprowadzanie wybranych kategorii do bazy danych,
- przygotowanie koncepcji badań ankietowych oraz wywiadów pogłębionych,
- realizacja badań ankietowych i wywiadów pogłębionych oraz wstępne opracowanie wyników,
- analiza rezultatów badań ankietowych i wywiadów pogłębionych – identyfikacja czynników determinujących efektywność środowiskową organizacji,
- przygotowanie bazy danych do badań statystycznych i ekonometrycznych – wstępna analiza danych surowych pochodzących z badania ankietowego oraz deklaracji EMAS,
- obliczenie wartości Współczynnika Środowiskowego oraz jego pochodnych. Analiza wrażliwości uzyskanych rezultatów,
- wstępna analiza statystyczna Współczynnika Środowiskowego i miar efektywności środowiskowej oraz czynników je determinujących,
- analiza ekonometryczna – estymacja modeli regresji wielorakiej,
- synteza rezultatów badania ankietowego oraz analiz statystyczno-ekonometrycznych.

Kierownik projektu
prof. dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman
Instytut Zarządzania

Researchgate
Google Scholar