Uczymy już od 34 956 dni
Projekty

Ekonomia w obliczu Nowej Gospodarki - Regionalna Inicjatywa Doskonałości


Jednostka finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Konkurs Regionalna Inicjatywa Doskonałości

Numer umowy: 004/RID/2018/19

Czas trwania projektu: 01.01.2019 - 31.12.2022
Budżet: 3 000 000 zł

Głównym celem projektu jest rozwój badań naukowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu (UEP) w zakresie obszarów: ekonomia, finanse i nauki o zarządzaniu oraz wzrost aktywności naukowej pracowników UEP na arenie międzynarodowej.

 

Badania będą obejmować całą gospodarkę z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych jej sektorów, systemu finansowego oraz różnych organizacji, przedsiębiorstw i instytucji. Dotychczas proces zmian gospodarczych analizowano głównie w kontekście globalizacji, zmian cyklu koniunkturalnego czy konkurencyjności gospodarki. Obecnie coraz więcej uwagi poświęca się zmianom struktury i cech gospodarki, będących następstwem wdrażania i upowszechniania się nowych technologii. Rozwój gospodarki cyfrowej jest tak gwałtowny, że wymaga coraz intensywniejszych prac metodologicznych i teoretycznych oraz badań, umożliwiających lepsze poznanie mechanizmów funkcjonowania organizacji i społeczeństwa w nowych uwarunkowaniach. Warunki Nowej Gospodarki, przyczyniając się do głębokich zmian – instrumentalnych, instytucjonalnych, behawioralnych oraz kulturowych – poszczególnych rynków i całych gospodarek, stwarzają podwaliny dla nowych badań naukowych i tworzenia szerokich, wielotematycznych i interdyscyplinarnych projektów naukowych. Ocena skutków gospodarczych, społecznych i finansowych oddziaływania zmian technologicznych na gospodarki krajów, regionów, branż czy przedsiębiorstw i gospodarstw domowych, staje się obecnie fundamentalnym zadaniem ekonomistów.

 

Wśród technologii mających szczególne znaczenie dla ekonomii oraz finansów można zaliczyć przede wszystkim tzw. BIG DATA, technologię rozproszonego rejestru – blockchain, Artificial Intelligence – AI, FinTech, Insuretech, RegTech, kryptowaluty, Banking 3.0, tzw. cashless economy czy rozwiązania stosowane w ramach tzw. collaborative economy. Technologie te zmieniają kształt oraz funkcjonowanie poszczególnych sektorów gospodarki, jak również wpływają na kształt i intensywność więzi między uczestnikami życia gospodarczego i społecznego.  Kreują także nowe postawy, zachowania, wzorce komunikacji  konsumentów oraz inwestorów. Tym samym przeobrażeniom ulegają dotychczasowe formy i natężenie relacji rynkowych

i nierynkowych, a w ślad za nimi – efektywność, wydajność i rezultaty procesów gospodarowania.

 

Z kolei w kontekście zarządzania należy uwzględnić fakt, iż konkurencyjność podmiotów gospodarczych jest uzależniona nie tylko od posiadanych przez nie kompetencji, ale coraz częściej od zbudowanych sieci relacji i powiązań, które są kreatorem dodatkowej wartości, między innymi w postaci utylitarnej wiedzy. Nasilające się, a do tej pory słabo rozpoznane procesy i zjawiska gospodarcze takie jak: gospodarka doświadczeń, zarządzanie behawioralne, neuromarketing, omnichannelling, smart cities, czy etnocentryzm wymagają pogłębionych badań naukowych, których wyniki pozwolą lepiej zrozumieć zachodzące zmiany, a podmiotom gospodarczym dostosować się do nowych warunków funkcjonowania. Ponadto obszary badania w zarządzaniu obejmą takie zagadnienia jak: nowe paradygmaty w naukach o zarządzaniu, wykorzystanie teorii gier w naukach o zarządzaniu, zarządzanie w warunkach niepewności i chaosu, zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, dynamiczne zdolności w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, strategie konkurowania MŚP w warunkach gospodarki globalnej, partnerstwo i sieci relacji na rynku przedsiębiorstw, kształtowanie wirtualnych struktur organizacyjnych, zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach wirtualizacji procesów zarządzania, przywództwo w organizacjach o rozmytych granicach, rola intuicji w podejmowaniu decyzji strategicznych, zachowania nabywców, prosumpcja i gospodarka doświadczeń.


Kierownik projektu
dr hab. Kamilla Marchewka-Bartkowiak, prof. UEP
Katedra Polityki Pieniężnej i Rynków Finansowych
Dyrektor Instytutu Finansów

Profil na research gate
Profil na google scholar

Koordynatorzy dyscyplin
dr hab. Beata Woźniak-Jęchorek, prof. UEP
Katedra Makroekonomii i Badań nad Rozwojem


Profil na research gate

dr hab. Paweł Marszałek, prof. UEP
Katedra Pieniądza i Bankowości

Profil na google scholar
Profil na research gate

dr hab. Milena Ratajczak-Mrozek prof. UEP
Katedra Marketingu Międzynarodowego

Profil na google scholar
Profil na research gate