Uczymy już od 34 958 dni
Projekty

Płynność akcji na rynku kapitałowym i jej znaczenie dla finansów przedsiębiorstwa

Jednostka finansująca: Narodowe Centrum Nauki
Konkurs PRELUDIUM 14
Nr rejestracyjny: 2017/27/N/HS4/00751
Czas trwania projektu: 10.08.2018 - 09.08.2021
Budżet: 203 000 zł
Opis projektu:
Czym jest płynność? Ma ona wiele znaczeń, jednak w odniesieniu do akcji oznacza łatwość, z jaką można te akcje kupować lub sprzedawać. Badania prowadzone w ciągu ostatnich 30 lat wykazały, że im trudniej jest sprzedać (upłynnić) dany papier wartościowy, tym wyższego zarobku żądają inwestorzy, którzy chcą go kupić. Płynność akcji odgrywa również znaczenie przy konstruowaniu portfela inwestycyjnego. Można zatem stwierdzić, że ma ona wpływ na oczekiwania inwestorów na rynku kapitałowym.

Oczekiwania stawiane przez jedną grupę uczestników rynku kapitałowego (inwestorów) muszą znaleźć odzwierciedlenie w decyzjach podejmowanych przez drugą z grup uczestników tego rynku – przedsiębiorstwa. O ile wpływ płynności i jej ograniczeń na oczekiwania inwestorów jest tematem relatywnie dobrze rozpoznanym w światowej literaturze, to drugi ze wspomnianych obszarów badań jak dotąd nie został należycie opracowany. Co równie istotne, wyniki badań nad zależnością między płynnością akcji a oczekiwanymi przez inwestorów stopami zwrotu nie są jednoznaczne, szczególnie w kontekście rynków wschodzących, do których do niedawna zaliczana była również polska Giełda Papierów Wartościowych. Stanowi to argument za pogłębieniem badań nad wpływem płynności na oczekiwania inwestorów na wschodzących rynkach akcji, w tym polskim. Warszawska Giełda Papierów Wartościowych, jako największa i najszybciej rozwijająca się giełda Europy Środkowo-Wschodniej, stanowi istotny i interesujący podmiot badań nad tym zagadnieniem.

Badania nad zależnością między łatwością dokonywania transakcji akcjami a decyzjami podejmowanymi przez przedsiębiorstwa, aby spełnić oczekiwania inwestorów, są interesujące nie tylko na rynkach wschodzących, ale również na rynkach rozwiniętych. Analizy prowadzone w tym nurcie mają o wiele krótszą historię, a ich wyniki nie są jednoznaczne, zwłaszcza tych prowadzonych na rynkach wschodzących.

Realizacja projektu ma na celu wypełnienie luki badawczej w zakresie wpływu płynności akcji na decyzje finansowe podejmowane przez przedsiębiorstwa, które te akcje wyemitowały. Można się domyślać, że przedsiębiorstwa będą podejmowały decyzje, które, z jednej strony zminimalizują negatywne skutki oczekiwań inwestorów, a z drugiej – maksymalnie zwiększą płynność akcji, zmniejszając tym samym oczekiwania inwestorów. Badania prowadzone w ramach projektu pozwolą pogłębić wiedzę o wpływie płynności akcji na oczekiwania inwestorów z jednej strony, oraz na decyzje przedsiębiorstw z drugiej strony. Wspomniane decyzje obejmują przede wszystkim decyzje dotyczące wypłat dla akcjonariuszy oraz sposobu finansowania przedsiębiorstwa.

Badania zaplanowane do przeprowadzenia w ramach projektu przyczynią się do znaczącego wzbogacenia polskiej literatury przedmiotu w zakresie płynności akcji, a jego rezultaty wypełnią lukę w zakresie wpływu płynności akcji na oczekiwane stopy zwrotu oraz decyzje podejmowane przez przedsiębiorstwa. Rezultaty badań będą miały duże znaczenie poznawcze, ale będą mogły również posłużyć praktykom rynku kapitałowego, a także zarządzającym spółkami giełdowymi.

Kierownik projektu

dr Szymon Stereńczak

Pracownik naukowy w Katedrze Finansów Przedsiębiorstw