Uczymy już od 35 114 dni
Badania naukowe UEP

Projekty badawcze finansowane ze źródeł własnych

Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu realizowane są projekty badawcze finansowane ze środków uczelnianych, zarówno dla osób indywidualnych jak i zespołów badawczych.

Dzięki realizacji projektów wewnętrznych kierownicy wzbogacają swój dorobek naukowy oraz zyskują formalny status kierownika projektu, co zwiększa szanse późniejszego pozyskania grantów czy stypendiów finansowanych ze źródeł zewnętrznych (pozauczelnianych).

Rezultatami realizacji projektów wewnętrznych oczekiwanymi przez UEP jako instytucję finansującą są:

- złożenie wniosku o dofinansowanie projektu badawczego ze źródeł zewnętrznych (indywidualnie lub jako kierownik zespołu) lub członkostwo w zespole badawczym, który składa taki wniosek (w imieniu Uczelni/Wydziału UEP występującego w roli lidera lub partnera) w ciągu 18 miesięcy od daty zakończenia projekt (np. w odpowiedzi na konkurs NCN, NCBR, FNP bądź inny, krajowy lub międzynarodowy).

- publikacja w czasopiśmie punktowanym (lista A) o zasięgu międzynarodowym w ciągu 18 miesięcy od daty zakończenia projektu.

PROGRAM GRANTOWY UEP „WRACAM”, realizowany od roku 2012, skierowany jest dla osób indywidualnych przed habilitacją. Celem programu jest umożliwienie nauczycielom akademickim, (zatrudnionym w UEP na stanowiskach naukowo – dydaktycznych i naukowych) wznowienia aktywności naukowej po przerwie w pracy naukowej związanej z wychowywaniem małych dzieci (urlopy: macierzyński, ojcowski, rodzicielski, wychowawczy), pod warunkiem, że przerwa taka trwała nieprzerwanie minimum 6 miesięcy.

 

W każdej edycji Programu UEP przyznaje jeden indywidualny grant badawczy, który musi być realizowany w okresie 12-18 miesięcy (z możliwością przedłużenia do 24

miesięcy). Działania podejmowane w projekcie powinny mieć charakter spójny. Mogą stanowić np. fragment prac nad doktoratem/habilitacją/książką itp.

Wysokość dofinansowania przyznawanego przez UEP w ramach realizacji projektu wynosi 15 000,00 zł.

Laureatem 6 edycji konkursu w 2019 r. został Pan dr Marin Spychałą z Katedry Finansów Publicznych który realizuje projekt pt. „Absorpcja funduszy Unii Europejskiej a zmiany poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego regionów  w Polsce, Czechach i na Słowacji”.


Nowy konkurs badawczy, ogłaszany od roku 2017 „UEP DLA NAUKI - Nowe kierunki badań w dziedzinie nauk ekonomicznych”, którego celem jest poszerzenie działalności naukowej na UEP o kierunki w dziedzinie ekonomii, w których nie były dotychczas prowadzone badania.


 Przykładowe kierunki, które mogą być bezpośrednio wykorzystane we wnioskach, to:

- ekonomia europejskiego jednolitego rynku cyfrowego,

- ekonomia nowego jedwabnego szlaku,

- inwestowanie, finansowanie i modele biznesowe inteligentnych miast,

- ekonomia infrastruktury elektrycznych samochodów.


Konkurs adresowany jest do doktorantów i pracowników UEP posiadających stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego z wyłączeniem osób posiadających tytuł naukowy profesora.  Laureaci Konkursu uzyskają szansę przyspieszenia kariery zawodowej dzięki nowej, interesującej naukowo tematyce oraz efektowi synergii pomiędzy członkami zespołu pochodzącymi z różnych katedr lub wydziałów. 

Pula środków dostępnych w konkursie jest ogłaszana co roku i wynosi od 30 000 do 50 000 , na jeden lub więcej projektów badawczych.


W 2017 roku nagrodzono projekt „Przyszłość pieniądza – kryptowaluty, waluty lokalne, gospodarka bezgotówkowa” realizowany jest przez interdyscyplinarny zespół kierowany przez dr hab. Pawła Marszałka, prof. UEP.

W roku 2018 dofinansowanie uzyskał projekt pt. "Ewolucja relacji międzyorganizacyjnych pod wpływem rozwoju gospodarki współdzielenia –  implikacje mikro-, mezo- oraz makroekonomiczne (RelGW)" kierowany przez dr hab. Grzegorza Leszczyńskiego prof. UEP.