Główny katalog alfabetyczny znajduje się w Czytelni Książek.

Składa się z 2 członów: katalogu za lata 1945-1974  oraz katalogu za lata 1975-2004.


Karty katalogowe z katalogu za lata 1945-1974 były sukcesywnie przepracowywane i przenoszone do katalogu  za lata 1975-2004. Dlatego przy poszukiwaniu konkretnego dzieła konieczne jest każdorazowe sprawdzenie w obu członach katalogów.


Główny katalog alfabetyczny umożliwia wyszukanie publikacji według nazwiska autora i redaktora, instytucji sprawczej, tytułu pracy zbiorowej, tytułu czasopisma, serii wydawniczej.


Opisy katalogowe uszeregowane są według alfabetu łacińskiego z dodaniem liter: j, k, w. Nie uwzględnia się:
- żadnych znaków diakrytycznych - zarówno polskich (ą, ę, ć, ł, ń, ó, ś, ż, ź), jak i obcych (np. niemieckich ä, ë, ö, ü),
- rodzajników występujących na początku tytułu np. A, der, the...


W katalogu za lata 1945-1974 karty katalogowe opisane pod nazwiskiem jednego autora szereguje się w 4  ciągach alfabetycznych:
1. odsyłacze od nazwiska autora do innych, głównych opisów katalogowych,
2. opisy wydań dzieł zbiorowych tegoż autora,
3. opisy prac monograficznych,
4. opisy prac napisanych wspólnie z jednym bądź dwoma współautorami.


Natomiast w katalogu od 1975 roku wszystkie opisy w obrębie nazwiska jednego autora tworzą jeden ciąg alfabetyczny.


Opisy dzieł drukowanych innym alfabetem (np. rosyjskim, greckim itp.) są transliterowane na alfabet łaciński.

Nazwiska lub imiona obcych autorów, zarówno w przypadku opisów dzieł obcojęzycznych jak i tłumaczeń na język polski, są podawane według pisowni obowiązującej w języku oryginału (np. Wolter F. M. - Voltaire F. M.).

Opisy dzieł napisane przez jednego, dwóch lub trzech autorów, są szeregowane według nazwiska pierwszego autora.

Oficjalne publikacje mające charakter informacyjny lub administracyjny wydane przez ciało zbiorowe (instytucję, towarzystwo) i jego dotyczące, np. statuty, regulaminy, informatory, katalogi wyrobów, listy członków, sprawozdania itp. figurują w katalogu pod nazwą danej instytucji.

Dzieła (prace) zbiorowe napisane przez zespół autorski (ponad trzech autorów) są umieszczone w katalogu pod tytułem.

Również pod tytułem opisane są wszystkie wydawnictwa ciągłe: czasopisma oraz wydawnictwa o nieokreślonej częstotliwości ukazywania się.

Każde kolejne wydanie danego dzieła otrzymuje odrębną kartę katalogową.


W katalogu występują dwa rodzaje kart:
1. karty główne:
- zawierają podstawowy opis identyfikujący dany tytuł w danym wydaniu oraz wyszczególnia sygnatury wszystkich posiadanych egzemplarzy,
- pełna treść informacyjna dla czytelnika umieszczona jest na przedniej stronie karty katalogowej,
2. karty pomocnicze (tzw. odsyłacze):
- stosowane celem ułatwienia dotarcia do właściwego opisu - odnalezienia w katalogu karty głównej,
- odsyłacz może kierować np. od odrębnej pisowni nazwiska autora do pisowni przyjętej w katalogu, od drugiego i trzeciego nazwiska współautora danego dzieła, od nazwiska redaktora pracy zbiorowej, od tytułu dzieła opisanego pod nazwą ciała zbiorowego (autora korporatywnego).


Sygnatury uzupełnione symbolami koloru czerwonego informują o aktualnej miejscu usytuowania zbiorów w czytelniach (rozwiązanie symboli - na tablicach informacyjnych).


Sygnatury poprzedzone literą W - koloru czarnego, oznaczają dzieła z wieloegzemplarzowego księgozbioru lektur, podręczników i skryptów przeznaczone do wypożyczenia w Wypożyczalni.