Kartkowy katalog czasopism i wydawnictw ciągłych znajduje się w Czytelni Czasopism.


Informuje o wszystkich zbiorach (z wyjątkiem prac licencjackich, magisterskich, podyplomowych i doktorskich) udostępnianych w Czytelni Czasopism, które wpłynęły do Biblioteki w latach 1945-2004.


Rejestruje w kolejności alfabetycznej czasopisma oraz inne wydawnictwa ciągłe: wydawnictwa seryjne, roczniki statystyczne, materiały mikrograficzne (mikrofilmy i mikrofisze) oraz multimedia.


Z końcem 2004 roku katalog został zamknięty. Informacje o wydawnictwach wpływających do Biblioteki od dnia 01.01.2005 roku można znaleźć tylko w katalogu online.


Opisy katalogowe uszeregowane są według alfabetu łacińskiego z dodaniem liter: j, k, w. Nie uwzględnia się:
- żadnych znaków diakrytycznych - zarówno polskich (ą, ę, ć, ł, ń, ó, ś, ż, ź), jak i obcych (np. niemieckich ä, ë, ö, ü),
- rodzajników występujących na początku tytułu np. A, der, the...

Opisy dzieł drukowanych innym alfabetem (np. rosyjskim, greckim itp.) są transliterowane na alfabet łaciński.

Oficjalne publikacje mające charakter informacyjny lub administracyjny wydane przez ciało zbiorowe (instytucję, towarzystwo) i jego dotyczące, np. statuty, regulaminy, informatory, katalogi wyrobów, listy członków, sprawozdania itp. figurują w katalogu pod nazwą danej instytucji.

Opisy dzieł napisane przez jednego, dwóch lub trzech autorów, są szeregowane według nazwiska pierwszego autora.

Dzieła (prace) zbiorowe napisane przez zespół autorski (ponad trzech autorów) są umieszczone w katalogu pod tytułem.


W katalogu występują dwa rodzaje kart:
1. karty główne:
- zawiera podstawowy opis identyfikujący dany tytuł w danym wydaniu oraz wyszczególnia sygnatury wszystkich posiadanych egzemplarzy,
- pełna treść informacyjna dla czytelnika umieszczona jest na przedniej stronie karty katalogowej,
2. karty pomocnicze (tzw. odsyłacze):
- stosuje się celem ułatwienia dotarcia do właściwego opisu - odnalezienia w katalogu karty głównej,
- odsyłacz może kierować np. od odrębnej pisowni nazwiska autora do pisowni przyjętej w katalogu, od drugiego i trzeciego nazwiska współautora danego dzieła, od nazwiska redaktora pracy zbiorowej, od tytułu dzieła opisanego pod nazwą ciała zbiorowego (autora korporatywnego).

Sygnatury uzupełnione symbolami koloru czerwonego informują o aktualnej miejscu usytuowania zbiorów w czytelniach (rozwiązanie symboli - na tablicach informacyjnych).

Informacje o czasopismach i innych wydawnictwach ciągłych znaleźć także można w głównych katalogach kartkowych: alfabetycznym i rzeczowym.