Główny katalog rzeczowy znajduje się w Czytelni Książek.


Składa się z 2 członów: katalogu za lata 1945-1974  oraz katalogu za lata 1975-2004.


Karty katalogowe z katalogu za lata 1945-1974 były sukcesywnie przepracowywane i przenoszone do katalogu  za lata 1975-2004. Dlatego przy poszukiwaniu konkretnego dzieła konieczne jest każdorazowe sprawdzenie w obu członach katalogów.


Główny katalog rzeczowy  umożliwia wyszukanie publikacji znajdującej się w zbiorach Biblioteki z danej dziedziny wiedzy, bądź dotyczące danego zagadnienia czy tematu.

Katalog grupuje opisy katalogowe według pokrewieństwa treściowego wskazywanych dzieł.


Na kartach katalogowych w katalogu za lata 1945-1974 nie są podane sygnatury wszystkich egzemplarzy. Dlatego korzystając z tego członu katalogu należy zawsze sięgnąć do katalogu alfabetycznego za lata 1945-1974.

Opisy katalogowe w katalogu rzeczowym za lata 1975-2004 zawierają już pełen zestaw sygnatur.


Oba człony katalogu rzeczowego są zbudowane w oparciu o ten sam schemat systematyczny, który całość piśmiennictwa dzieli na 30 działów głównych, oznaczonych cyframi rzymskimi z dodaniem symboli literowych w pięciu przypadkach. Działy główne dzielą się z kolei na poddziały - oznaczone cyframi arabskimi - i posiadają dalsze rozgałęzienia o coraz węższych zakresach treściowych.


W katalogu grupy kart oddzielone są kartami rozdzielczymi, na których są wypisane cyfrowe symbole klasyfikacji oraz nazwy działów i poddziałów.


W obrębie poddziałów karty katalogowe są uszeregowane według dat wydania książek. Literatura najnowsza znajduje się na początku. W obrębie danego roku stosuje się układ alfabetyczny nazwisk autorów lub tytułów prac zbiorowych. W uzasadnionych przypadkach występują odstępstwa od tej reguły np. w poddziałach przyjęto układ alfabetyczny według nazw geograficznych, o czym informują napisy na kartkach informacyjnych umieszczonych w katalogu obok kart rozdzielczych.

Na początku wszystkich działów głównych przyjęto ujednoliconą kolejność w obrębie poddziału "1".
1.1. Dzieła treści ogólnej.
- wykazuje działa ujmujące kompleksowo zagadnienia z danej dziedziny wiedzy
1.2. Encyklopedie. Słowniki. Biografie.
- informuje o tytułach wydawnictw leksykalnych oraz samoistnych wydawniczo zestawieniach piśmiennictwa z danej dziedziny wiedzy.
1.3. Czasopisma. Wydawnictwa zbiorowe.
- podaje w układzie alfabetycznym tytuły wydawnictw ciągłych związanych treściowo z danym działem
1.4. Publikacje kongresów, zjazdów, konferencji.

Korzystanie z katalogu rzeczowego należy rozpocząć od zapoznania się z jego schematem, który graficznie oddaje kolejność wszystkich działów oraz poddziałów. Schemat jest udostępniany przez bibliotekarzy dyżurujących w Centrum Obsługi Użytkowników Czytelni  Książek.


Dodatkową pomoc stanowi indeks przedmiotowy haseł (zagadnień, tematów) do katalogu rzeczowego. Jest on umieszczony w trzech ostatnich szufladkach katalogu rzeczowego i wykazuje w układzie alfabetycznym zestaw tematów lub zagadnień - z podaniem symboli działu, w którym znajduje się literatura związana z danym tematem lub zagadnieniem (np. Gospodarka mieszkaniowa - XVIII - 3).


W przypadkach, gdy w zależności od punktu widzenia, piśmiennictwo wiążące się z danym tematem może występować w różnych działach - karta w indeksie przedmiotowym informuje o tym Czytelnika w następujący sposób:

 

Gospodarka przestrzenna - VII - 5
zob. też
Polityka gospodarcza i planowanie - X