Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego - koszt uczestnictwa tylko 300 złotych.


Celem Studiów jest przekazanie empirycznie zweryfikowanej wiedzy zgromadzonej przez ośrodki naukowe i instytucje publiczne na temat funkcjonowania strefy euro. Szczególny nacisk zostanie położony na analizę korzyści i kosztów, jakie wiązały się będą z przyjęciem przez Polskę wspólnej waluty euro. Zajęcia poprowadzą m. in. pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,  Narodowego Banku Polskiego i Ministerstwa Finansów. Ponadto, znaczna część spotkań będzie miała charakter warsztatów, w trakcie których uczestnicy będą analizowali w oparciu o internetowe bazy danych finansowych (m. in. case study) proces przyjmowania i funkcjonowania wspólnej waluty. W procesie rekrutacji preferowani będą kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów ekonomicznych, minimum pierwszego stopnia. W miarę możliwości przyjmowani będą również: nauczyciele, kadra kierownicza administracji samorządowej, dziennikarze, przedsiębiorcy, pracownicy organizacji samorządowych zaangażowani w rozwój edukacji ekonomicznej oraz osoby, które przedstawią wartościowe inicjatywy dalszego przekazywania zdobytej wiedzy.


Studia trwają 2 semestry (od października 2014 r. do czerwca 2015 r.)


 Pierwszym krokiem jest złożenie aplikacji elektronicznej pod adresem: http://podyplomowe.ue.poznan.pl/studia.24.html, następnie osobiście lub listownie należy dostarczyć dokumentację do Sekretariatu Katedry Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej, ul. Powstańców Wlkp. 16, 61-895 Poznań, pok. 1312. Szczegółowe informacje, znajdują się na podanej powyżej stronie.


Termin składania dokumentów – 3 października 2014 r. Ewentualne pytania prosimy kierować na adres e-mail: mfse@ue.poznan.pl lub tel. (061) 854 34 13, fax. (061) 854 34 15.


O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych (magisterskich lub licencjackich). Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu będzie decydowała Komisja Rekrutacyjna złożona z pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i Narodowego Banku Polskiego na podstawie złożonych dokumentów.