8 maja 2020 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu odbyły się wybory rektora UEP na kadencję 2020/2021–2023/2024. 
 
Uczelniane kolegium elektorów w głosowaniu elektronicznym wybrało na rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, na drugą kadencję, prof. dr. hab. Macieja Żukowskiego.

Prof.  Żukowski  to absolwent naszej Uczelni, ukończył studia magisterskie na kierunku ekonomika i organizacja handlu zagranicznego. Doktoryzował się na UEP (wówczas Akademii Ekonomicznej) w 1991 r. w oparciu o rozprawę pt. „Relacje świadczeń emerytalnych do dochodów z pracy i ich uwarunkowania (na przykładzie Polski, RFN, Wielkiej Brytanii)”. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 1998 r. na podstawie pracy zatytułowanej „Wielostopniowe systemy zabezpieczenia emerytalnego w Unii Europejskiej i w Polsce. Między państwem a rynkiem”. Tytuł profesora nauk ekonomicznych otrzymał w 2007 r.

Odbył staże naukowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Wiedniu (1988), w London School of Economics (1990) i na Uniwersytecie w Bremie (1994–1996). W latach 2004–2005 był członkiem Rady Społecznej przy Prezesie Rady Ministrów. Został również członkiem Komitetu  Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN. W 2011 r. objął stanowisko przewodniczącego Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego. 

W latach 2008–2016 pełnił funkcję prorektora UEP do spraw nauki i współpracy z zagranicą. 1 kwietnia 2016 r. został wybrany na rektora UEP na kadencję 2016–2020.  
Specjalizuje się w tematyce ekonomii, polityki społecznej, integracji europejskiej, ekonomicznej teorii polityki społecznej, zabezpieczeń społecznych, w tym zwłaszcza emerytalnych w Polsce i w innych państwach europejskich, rynku pracy oraz migracji zagranicznych. Jest autorem i współautorem wielu publikacji w tym zakresie.