Biuro Obsługi Inwestorów zaprasza firmy realizujące innowacyjne inwestycje w Poznaniu do skorzystania ze wsparcia finansowego na organizację staży.

 

Stypendia mają stanowić zachętę dla inwestorów do podejmowania w Poznaniu inwestycji w określonych sektorach, oczekiwanych przez władze miasta. Program skierowany jest do inwestorów realizujących w Poznaniu nowe inwestycje o charakterze innowacyjnym w sektorze produkcyjnym lub sektorze usług nowoczesnych (centrum usług wspólnych, centrum IT, centrum usług outsourcingowych lub centrum R&D). W szczególności oczekujemy rozwoju inwestycji w centra usług nowoczesnych, w których zatrudnienie mogą znaleźć absolwenci wyższych uczelni. Program ma tym samym ułatwiać studentom poznańskich uczelni dostęp do ciekawych staży w nowoczesnych firmach. Nowa inwestycja rozumiana jest też jako rozwój istniejącej firmy, np. wprowadzenie nowego rodzaju usług, procesu.

 

Stypendia mogą być przyznane studentom poznańskich uczelni, którzy zostaną przyjęci na staż u inwestora spełniającego warunki programu. Wnioski o przyznanie stypendium składają organizatorzy stażu, czyli inwestorzy. Ponadto do wniosku należy dołączyć CV kandydata (i inne wymienione we wniosku dokumenty). Wnioski do Prezydenta Miasta Poznania o przyznanie stypendium należy składać w Biurze Obsługi Inwestorów w terminach: do 31 marca lub do 31 października.

 

Stypendium może być przeznaczone na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów stażu w kraju lub za granicą, w szczególności: koszty szkolenia, podróży, utrzymania, zakwaterowania. Stypendium przyznawane jest na 6 miesięcy i wypłacane jednorazowo. O wysokości stypendium decyduje Prezydent Miasta, biorąc pod uwagę dostępne środki, liczbę zgłoszeń i przedstawiony kosztorys stażu.


Organizator stażu zobowiązany jest zatrudnić stażystę po zakończeniu stażu na okres 12 miesięcy, o ile stażysta spełnia wymagania pracodawcy jako kandydat do pracy. Jeżeli pracodawca nie uzna stażysty za właściwego kandydata do pracy ma obowiązek zatrudnić inną osobę i utrzymać miejsce pracy przez okres 12 miesięcy.

 

Zapraszamy do zapoznania się z uchwałą Rady Miasta: http://bip.poznan.pl/bip/uchwaly/kadencja-2010-2014,8/lxxiii-1152-vi-2014-z-dnia-2014-09-30,53965/

lub do kontaktu z Biurem Obsługi Inwestorów:

Katarzyna Sobocińska, tel. 61 8785404, e-nail: katarzyna_sobocinska@um.poznan.pl