22 listopada 2014 roku w Sali 236 A odbyło się coroczne Wydziałowe Seminarium Doktorskie „Wyzwania Gospodarki Międzynarodowej”, będące już tradycją WGM. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Kierownika Studiów Doktoranckich WGM, prof. dr hab. Elżbietę Gołembską, prof. zw. UEP oraz Radę Doktorantów UEP.
Celem seminarium było stworzenie możliwości do merytorycznej dyskusji i wymiany doświadczeń, jak również zacieśnienie więzi w środowisku naukowym Wydziału Gospodarki Międzynarodowej UEP. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP i prof. dr hab. Tomasz Rynarzewski, prof. zw. UEP, którzy w sesji specjalnej wygłosili wykłady nt. współpracy międzynarodowej w rozwoju naukowym doktoranta i nauczyciela akademickiego oraz dylematów wejścia Polski do strefy euro. Ponadto sesję wzbogaciło wystąpienie doktora, Piotra Trąpczyńskiego, który podzielił się ze zgromadzonymi swoimi doświadczeniami i wrażeniami z pisania pracy doktorskiej po angielsku.
Główną część seminarium stanowiły wystąpienia doktorantów, którzy zaprezentowali swoje osiągnięcia naukowe z zakresu badań nad różnymi problemami gospodarki światowej. Objęły one zagadnienia takie jak m.in. trendy na rynku konsumenckim, farmy wiatrowe, turystykę czy kryzys gospodarczy.Prelegenci zostali również zaproszeni do nadsyłania artykułów, które będą skierowane do publikacji w czasopiśmie naukowym Studia Oeconomica Posnaniensia oraz w formie Working Papers Wydziału Gospodarki Międzynarodowej.