Świadczenia stypendialne wypłacane przez Uczelnię dla doktorantów studiów doktoranckich w roku akademickim 2019/2020 obejmują :
  • stypendium socjalne dla doktorantów, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej,
  • stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym, niż dom studencki,
  • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
  • zapomoga d​la doktorantów, którzy z przyczyn losowych znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej,
  • stypendium rektora dla doktorantów.
Szczegółowe informacje dotyczące powyższych świadczeń i koniecznych dokumentów poniżej.
(Wnioski o stypendia socjalne, specjalne i zapomogi należy składać w Zespole Spraw Socjalnych i Stypendialnych Biura Obsługi Studenta (do 30.09.2019 r. Dział Spraw Studenckich), p. 223 B, tel. 61 856 95 70

Ponadto doktoranci studiów doktoranckich UEP mogą się ubiegać o :
- stypendium doktoranckie 
- stypendium z tzw. dotacji projakościowej (zwiększenie stypendium doktoranckiego)
.

(Wnioski o stypendia Rektora, doktoranckie i tzw. projakościowe należy składać w dziekanacie swojego wydziału.)