Po ukończeniu studiów na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaczęłam pracować jako asystent na Wydziale Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej. W 2001 roku rozpoczęłam studia doktoranckie na Wydziale Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, które zakończyłam w 2004 roku obroną rozprawy doktorskiej. Od roku 2005 pracuję na stanowisku adiunkta w Katedrze Pracy i Polityki Społecznej. W roku 2008 zostałam powołana na kierownika Studiów Podyplomowych Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Zainteresowania pozanaukowe: kultura sztuki, informatyka. Polecane książki, które warto przeczytać: Charles Dickens, Opowieść wigilijna, Tom DeMarco, Zdążyć przed terminem.


Języki: angielski

Zainteresowania badawcze obecnie zajmuję się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, która jest jedną z funkcji zarządzania kadrami. 


Projekty badawcze
 • 2010-2012 r. badania statutowe „Praca w społeczeństwie informacyjnym”.
 • 2009 r. grant międzyuczelnianym z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu oraz Politechniką Poznańską. Temat grantu: „Wpływ urządzeń kontrolno-sterowniczych na obciążenie mięśniowo-szkieletowe operatorów maszyn leśnych do pozyskiwania drewna”.
 • 2007 r. współpraca przy Projekcie Unii Europejskiej pt. Informatyczny system zarządzania dla małych i średnich przedsiębiorstw zintegrowany z modułem wspomagania decyzji (nr 51106-505-1-1),  realizowany pod kierownictwem prof. dr hab. inż. W. Cellarego.
 • 2007 r. grant międzyuczelnianym z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu Temat grantu: „Analiza ergonomiczna Programu Timbermatic 300 służącego do optymalizacji sortymentacji surowca drzewnego w maszynowej technologii pozyskiwania drewna”.
Konferencje
 • K. Lis, referat pt. Metody ergonomicznej oceny stanowisk pracy biurowej wygłoszony na konferencji Ergonomia Środowiska Pracy, Poznań 23.10.2009 r.
 • K. Lis, referat pt. „Ekonomiczno-społeczne aspekty bezpieczeństwa pracy” wygłoszony na konferencji  "Ekonomiczno-społeczne i organizacyjne determinanty zarządzania rozwojem lokalnym" - Wałcz - 11- 12.09.2009r.
 • K. Lis, referat pt. „Edukacja ergonomiczna na studiach podyplomowych”, I Kongresie Ergonomii  „Ergonomia dla przyszłości” na Politechnice Warszawskiej, Warszawa 20-22 września 2010 r.
 • K. Lis, referat pt. „Ekonomiczno-społeczne perspektywy rozwoju ergonomii”, I Kongresie Ergonomii  „Ergonomia dla przyszłości” na Politechnice Warszawskiej, Warszawa 20-22 września 2010 r.
 • K. Lis referat: „Zmiany wymagań bezpieczeństwa pracy według dyrektyw Unii Europejskiej” konferencja  naukowa „Profesjonalizacja zarządzania bhp warunkiem ograniczania zagrożeń zawodowych” (Poznań UEP, 13.05.2011).
 • K. Lis referat: Polityka społeczna wobec osób niezdolnych do pracyKONFERENCJA NAUKOWA Wydziały Ekonomii UEP „Polityka społeczna w realiach gospodarczych Polski po 1989 r.” (Poznań UEP, 18.05.2011).
 • K. Lis referat: Rozwiązania unijne a bezpieczeństwo pracy w Polsce” I  Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu: „BEZPIECZEŃSTWO CZŁOWIEKA XXI WIEKU” (Poznań WSZUiE, 19.05.2011).
 • K. Lis, A. Kaźmierczak referat: „Kultura bezpieczeństwa  w przedsiębiorstwie”, XXXIX Ogólnopolskiej Konferencji Ergonomicznej OKE’2011 (Karpacz, 26. 09 – 29. 09.  2011).
 • K. Lis referat: „Kultura bezpieczeństwa pracy” Ekonomiczno-społeczne i organizacyjno-techniczne determinanty  zarządzania rozwojem lokalnym (Wałcz - Bukowina, 29-30.08.2011).
 • K. Lis referat: Kryzys gospodarczy a bezpieczeństwo pracy” XXVI Międzynarodowe Seminarium Ergonomii (Mąchocice Kapitulne, Masłów k. Kielc 28-31.03.2012).
Pełnione funkcje w Uczelni
 • Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych
 • Kierownik Studiów Podyplomowych Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
 • Członek Komisji Uczelnianej NSZZ "Solidarność" 
 • Członek Komisji Rektorskiej ds. Ochrony Pracy
Pełnione funkcje poza Uczelnią
 • Koordynator z ramienia UEP w projekcie Wielkopolska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy 2010-2012
 • Członek zespołu Bezpieczne Praktyki i Środowisko. Projektu mającego na celu rozwój kompetencji wyróżniających absolwenta na rynku pracy
 • Członkowstwo honorowe Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Oddziału Poznańskiego
 • Członek Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego
 • Członek Towarzystwa Przemysłowo-Gospodarczego SIMP w Poznaniu