W Katedrze Pracy i Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu pracuję od 2002 roku. Początkowo jako doktorant, następnie asystent (2004-2008) i adiunkt (od 2008 roku).

  Jestem nie tylko naukowcem i dydaktykiem, ale również:

  - certyfikowanym coachem ICF na poziomie ACC,

  - trenerem rozwoju osobistego,

  - certyfikowanym przez Fundacje CROWN trenerem Kompasu Kariery i Personality ID,

  - Fundatorem i członkiem zarządu Fundacji Naukowej Antypody.

  W swojej pracy koncentruję się na CZŁOWIEKU – jego rozwoju osobistym i zawodowym, motywacji do pracy, funkcjonowaniu w zespole, komunikowaniu się, rozwiazywaniu konfliktów, negocjowaniu warunków pracy.

   

  W 2008 roku obroniłam pracę doktorską pt. „Systemy wynagrodzeń pracowników oraz ich kulturowe uwarunkowania w wybranych krajach Unii Europejskiej”. Praca ta zdobyła III nagrodę w konkursie na najlepsze prace doktorskie w dziedzinie problemów pracy i polityki społecznej, organizowanym przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

   

   

  Działalność dydaktyczna


  Prowadziłam i prowadzę zajęcia na studiach dziennych i zaocznych, na MBA i studiach podyplomowych: Coaching Menedżerski, Zarządzanie Pracą i Zasobami Ludzkimi, Zarządzanie Kapitałem Ludzkim w Systemie SAP HR, Master of Public Administration, Efektywny Przywódca Banku Spółdzielczego z następujących tematów:

  -  Zachowanie człowieka w organizacji,

  - Komunikacja interpersonalna i komunikowanie się w organizacji,

  - Techniki negocjacji,

  - Techniki prezentacji,

  - Planowanie i dobór personelu,

  - Systemy motywacyjne, Systemu wynagrodzeń i Motywowanie pracowników,

  - Ocena pracownicza, Assessment Center,

  - Rozwój pracowników,

  - Kultura organizacyjna,

  - Podstawy ZZL,

  - Studia przypadków w praktyce HR,

  - Nowoczesne koncepcje Funkcji personalnej w organizacji,

  - Kapitał społeczny,

  - Analiza sieciowa (Social Network Analysis)

   

  Języki: angielski, rosyjski

   

   

  Zainteresowania badawcze


  Aktualne tematy badawcze: społeczna wartość pracy; kulturowe uwarunkowania ZZL.

  Dziedziny naukowe, których dotyczyły wcześniejsze badania: rynek pracy; zarządzanie zasobami ludzkimi.

   

   

  Projekty badawcze, stypendia, programy międzynarodowe


 • 12.2018 – 04.2019 udziału w szkoleniu Problem-based learning, realizowane w ramach projektu „Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu”, Alborg University, Dania.
 • 01.2014 – 01.2020 Znaczenie społecznej wartości pracy w decyzjach zawodowych ludzi, kierownik projektu (NCN SONATA 5).
 • 23.06.2014 – 6.07.2014 Erasmus Intensive Programme -HRM in Europe, prowadzone warsztaty: Cross Culture Management – Organizational and National Culture, Skills training on International Communication and Cross Cultural Management, Arnhem Business School, Holandia.
 • 8-11 maj 2013 szkolenie: SROI methodology, London (SROI Network).
 • 04-06 2012 - członek międzynarodowego projektu Organizacja i Innowacja Pracy (Projekt Eurofound Work Organisation Innovations research project kod 00320-2613-PM). zawarty w dniu 24 kwietnia 2012 między UEP a Institute of Employment Studies, z siedzibą Sovereign House, Church Street, Brighton BN1 1UJ.  East Sussex (UK), “IES” działającym na zlecenie Europejskiej Fundacji na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy, analiza innowacji w obszarze HR na przykładzie Volkswagen Poznań.
 • 09.2010 – 2015 - Kadry dla Gospodarki, starszy specjalista ds rynku pracy, kierownik projektu ”Analiza stopnia dopasowania kompetencji studentów do potrzeb rynku pracy”.
 • 05.2011 – 10.2011 - projekt realizowany na zlecenie Związku Banków Polskich polegający na przygotowaniu i przeprowadzeniu badania stanu i jakości kadr bankowych w Polsce (wszystkie grupy banków łącznie ze spółdzielczymi).
 • 10.2009 – 04.2011 - Model projektowania i wdrażania strategii rozwoju w publicznych szkołach wyższych w Polsce – grant ministerialny, projekt badawczy własny. Nr N N115 008337, uczelnia 5110460.
 • 05.2006 – 04.2009 uczestnik (współkoordynator w Polsce) międzynarodowego projektu badawczego EUROCUPATION, Developing a detailed 8-countryoccupations databasefor comparative socio-economic research in the EU, VI Framework Programme, EU, contract no. 028987 (CIT5).
 • 04.2004 – 03.2007 - uczestnik (współkoordynator w Polsce) międzynarodowego projektu badawczego The socio-economic determinants of citizens’ work life attitudes, preferences and perceptions, using data from the continuous web-based European Wage Indicator Survey, acronym: WOLIWEB.
 • 26.06.2006 – 08.07.2006    pobyt naukowo-badawczy w AIAS (Amsterdam Instituut voor ArbeidsStudies), Universitet van Amsterdam
 • 1 – 22 czerwiec 2005      EPUNET Research Visits at CEPS/INSTEAD (International Network for Studies in Technology, Environment, Alternatives, Development), Differdange, Luxembourg, research in the field of global compensation system and pay inequality
 • Luty 2003 – czerwiec  2003          Marie Curie Fellow in Aalborg University, SPIRIT (School for Postgraduate Interdisciplinary Research on Interculturalism and Transnationality), Denmark,
 •  

  Konferencje

   

 • 26-27 styczeń 2005 WOLIWEB conference: Wage measurements, AIAS, Amsterdam, presentation: Measuring wages and working hours, and calculating wages in Poland.
 • 22-23 wrzesień 2005 III Ogólnopolski Zjazd Katedr zajmujących się problematyką pracy i zarządzania zasobami ludzkimi, Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim – perspektywa europejska, Kraków, zaprezentowany artykuł: Zróżnicowanie kultur narodowych a systemy wynagrodzeń w wybranych krajach Unii Europejskiej (współautor J. Szambelańczyk).
 • 08-09 czerwiec 2006 Ku doskonałości HRM, organizator: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, miejsce: Warszawa, wystąpienie panelowe w ramach panelu:Wynagradzanie efektywne. Mit czy rzeczywistość, artykuł: Skuteczność motywacyjnej funkcji wynagrodzeń.
 • 25—27 October 2006 2nd Aalborg University Conference On INTERNATIONALISATION OF COMPANIES AND INTER-CULTURAL MANAGEMENT, artvkuł: The Global Compensation System – A Comparative Analysis across EU Countries.
 • 3-8 czerwiec 2007 Global and Cross-Cultural Management, Aarhus School of Business, University of Aarhus, Denmark, referat: Compensation systems in cultural context. Examination of 8 European countries.
 • 3-5 czerwiec 2009 Kulturowe Uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim, Warszawa-Łochów, uczestnik debaty oksfordzkiej “Emocjonalne aspekty ZKL”, referat: Satysfakcja z pracy w zarządzaniu zasobami ludzkimi.
 • 6-8 czerwiec 2011 VI Ogólnopolski Zjazd Katedr ZZL „Efektywność ZZL” Warszawa-Jabłonna, organizator: Katedra Pracy i Polityki Społecznej, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki.
 • 23-24 maj 2012 międzynarodowa konferencja “Współczesne nurty badawcze w naukach o zarządzaniu” Kraków, organizator: Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz kwartalnik „Współczesne Zarządzanie”, referat: Społeczna wartość pracy - metoda pomiaru na przykładzie SROI.
 •  

  Pełnione funkcje w Uczelni


 • pełnomocnik rektora ds. Monitorowania pozycji konkurencyjnej UEP
 • członek Komisji ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni
 • członek RWE
 • członek Zespołu ds. opracowania projektu STRATEGII UEP na lata 2013-2020
 • kierownik Studiów Podyplomowych: „Zarządzanie kapitałem ludzkim w systemie SAP HR”, „COACHING MENEDŻERSKI. Nowoczesne narzędzie rozwoju osobistego, zespołu i organizacji”
 • starszy specjalista ds rynku pracy w projekcie Kadry dla Gospodarki prowadzonym w UEP, finansowanym ze środków MNiSW, główne zadanie: kierowanie pracami w ramach projektu ”Analiza stopnia dopasowania kompetencji studentów do potrzeb rynku pracy”
 • członek wydziałowej Komisji ds. Oceny Nauczycieli
 • członek wydziałowej komisji ds. Strategii
 •  

  Pełnione funkcje poza Uczelnią


 • członek międzynarodowego stowarzyszenia cochów ICF (Internetional Coach Federation),
 • sympatyk Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami, oddział wielkopolski.