Wydawnictwo

Etyka publikacjiDbamy o dobre praktyki wydawnicze. Na naszej stronie internetowej umieściliśmy opis procesu wydawniczego, szczególnie procedury recenzowania, oraz inne informacje służące transparentności funkcjonowania wydawnictwa. Dokumentujemy proces wydawniczy każdej książki.

 

Dokładamy wszelkich starań, by wszystkie etapy procesu wydawniczego przebiegały sprawnie i terminowo. Zapewniamy profesjonalne opracowanie redakcyjne i techniczne tekstu w ścisłej współpracy z autorem.

 

Przestrzegamy przepisów Ustawy o prawie autorskim (Dz.U. nr 24 z 23.02.1994 r.) i zobowiązujemy do tego autorów. Przyjmujemy prace oryginalne, których autorzy gwarantują w umowie, że utwór nie narusza praw autorskich osób trzecich. Autorzy są odpowiedzialni za legalne cytowanie, wykorzystywanie ilustracji, tabel, wykresów itp. z innych źródeł. Materiał taki wymaga podania źródła, a w przypadku ilustracji (zdjęć) uzyskania pisemnej zgody właściciela praw autorskich (i dostarczenia jej do wydawnictwa).


W umowie wydawniczej prawa autorskie są przekazywane wydawnictwu, bez którego zgody nie wolno publikować pracy gdzie indziej (w całości lub w części).

 

Kierujemy się radami i zaleceniami Comittee on Publication Ethics (COPE) dotyczącymi edukacji, wykrywania i demaskowania niepożądanych praktyk publikacyjnych, takich jak:

 • zbędna (zduplikowana, wtórna) publikacja,
 • plagiat,  
 • sfabrykowanie danych,
 • zmiana na liście autorów (dodanie lub usunięcie autora),
 • autorstwo widmo, 
 • gościnne lub grzecznościowe,
 • konflikt interesów.

Zobowiązujemy autorów do ujawniania jako współautorów wszystkich, którzy przyczynili się w znaczący sposób do powstania opracowania. Inne osoby zaangażowane w jego powstanie powinny zostać wskazane w przypisie lub w podziękowaniach. Uwrażliwiamy na takie przejawy nierzetelności naukowej, jak niewłaściwe oznaczenie autorstwa:     

 • ghostwriting, czyli nieujawnienie jako współautora ani niewymienienie w podziękowaniach osoby, która wniosła znaczący udział w powstanie publikacji,
 • guest autorship, czyli sytuację odwrotną – gdy osoba ujawniona jako autor miała znikomy lub żaden udział w powstaniu publikacji.

Konieczność jawności i wyczerpującego określenia autorstwa wiąże się również z wymogiem wskazania źródeł finansowania publikacji, wkładu instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń lub innych podmiotów.

 

Za cechy etycznej recenzji uważamy:

 • kompetencję i bezstronność recenzenta,
 • obiektywność i merytoryczność,
 • uzasadnienie zarówno krytyki, jak i pozytywnej oceny,
 • terminowość,
 • poufność i niewykorzystywanie treści pracy przed publikacją,
 • zgłaszanie podejrzenia naruszenia praw autorskich czy plagiatu.