W zależności od indywidualnej sytuacji wnioskującego
do wniosku o świadczenia pomocy materialnej załączyć należy komplet odpowiednich, wypełnionych formularzy :
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego;
 • oświadczenie o uzyskiwaniu lub nieuzyskiwaniu dochodów nieopodatkowanych;
 • zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego;
 • zaświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne;
 • oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami;
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodu dla podatników "ryczałtowych";
 • oświadczenie o pobieraniu nauki przez rodzeństwo;
 • oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych;

 • oświadczenie o dochodzie uzyskanym;
 • oświadczenie o dochodzie utraconym;
 • oświadczenie o wynajmowaniu kwatery,
 • zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej rodziny. 
UWAGA !
Od roku akademickiego 2019/2020, w związku ze zmianą ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauceosoby u których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 528 zł są zobowiązane złożyć zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej rodziny (obok przykładowy wniosek o takie zaświadczenie). 

Nadal konieczne są zgody na przetwarzanie danych osobowych dotyczące osób niepełnoletnich składane przez ich opiekunów prawnych (Form. 11)