Warunki i tryb rekrutacji na I rok Studiów Doktoranckich na UEP w roku akademickim 2016/2017 reguluje Uchwała Senatu UEP nr 79 (2015/2016) z dnia 22 kwietnia 2016 roku, a harmonogram rekrutacji Uchwała Senatu UEP nr 91 (2015/2016) z dnia 20 maja 2016 roku.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia doktoranckie na Wydziale Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu powinni zarejestrować się na stronie https://e-dziekanat.ue.poznan.pl/rekrutacja/ (rejestracja elektroniczna od 1.06. do 31.08.2016 r. ) oraz złożyć następujące dokumenty :

a) wniosek o przyjęcie na studia trzeciego stopnia skierowany do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej
b) odpis dyplomu uzyskania tytułu zawodowego magistra
c) ankietę wraz z życiorysem
d) część B dyplomu lub suplement, indeks – do wglądu w okresie postępowania kwalifikacyjnego
e) kserokopię dowodu osobistego
f) dokument potwierdzający zmianę nazwiska (dotyczy osób mających dyplom lub indeks wystawione na nazwisko inne niż obecne)
g) dwie fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, oraz kolorowa fotografia cyfrowa o wymiarach 20 x 25 mm, w formacie 300.dpi.jpg (bez kompresji) lub tif.
h) w wypadku kandydatów na studia stacjonarne – oświadczenie kierownika katedry, potwierdzające możliwość realizacji obowiązkowej praktyki zawodowej w formie prowadzenia zajęć w wymiarze 60 godzin dydaktycznych rocznie
i) kandydaci na studia doktoranckie na Wydziale Towaroznawstwa po zakwalifikowaniu na studia powinni przedłożyć zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów doktoranckich, jeżeli podczas realizacji programu studiów narażeni  będą na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia. Dotyczy to kandydatów przygotowujących rozprawy doktorskie w następujących Katedrach :

- Katedra Towaroznawstwa Żywności

- Katedra Towaroznawstwa i Ekologii Produktów Przemysłowych

- Katedra  Technologii i Analizy Instrumentalnej

- Katedra  Przyrodniczych Podstaw Jakości

Skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy wydaje kandydatowi, po zakwalifikowaniu go na studia doktoranckie, przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, który równocześnie określa termin złożenia przez kandydata (do akt Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej) wymaganego orzeczenia lekarskiego. Po odbiór skierowania na badania lekarskie kandydat jest obowiązany zgłosić się w dziekanacie Wydziału, w terminie określonym przez przewodniczącego wymienionej wyżej komisji.

Decyzję o przyjęciu na studia podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna na podstawie analizy złożonych dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjnej.