Uczymy już od 34 746 dni
Wydawnictwo

Nabór publikacji nieawansowych (wyniki)


Wyniki naboru wniosków o pokrycie kosztów wydania monografii innych niż awansowe i prac zbiorowych ze środków Wydawnictwa UEP

Informujemy, że spośród zgłoszeń nadesłanych w odpowiedzi na Komunikat nr 7/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 15 lutego 2021 roku w sprawie naboru wniosków o pokrycie kosztów wydania monografii innych niż awansowe i prac zbiorowych ze środków przewidzianych w planie rzeczowo-finansowym Uczelni dla Wydawnictwa UEP na rok 2021, Komitet Redakcyjny Wydawnictwa UEP wybrał następujące wnioski (kolejność alfabetyczna):

dr hab. inż. Magdalena Ankiel, dr hab. inż. Patrycja Wojciechowska, dr inż. Karolina Wiszumirska, Innowacje opakowaniowe produktów konsumpcyjnych – teoria i praktyka

dr hab. Monika Dobska, Zarządzanie w ochronie zdrowia w czasie COVID-19

dr Marek Gnusowski, Zachowania klientów na rynku usług prawnych

dr Anna Górska, dr Łukasz Strączkowski, dr Anna Mazurczak, Rynek najmu mieszkań – aspekty teoretyczne i praktyczne

dr Marcin Jurczak, Innowacje w transporcie publicznym

dr hab. Mirosława Kaczmarek, mgr Magdalena Wieja, Patriotyzm konsumencki Polaków

dr hab. Grzegorz Kotliński, Wpływ cyfryzacji na modele biznesu we współczesnej bankowości

dr Ewelina Kuberska, Koszty społeczne w sprawozdawczości jednostki gospodarczej

dr Michał Litwiński, Znaczenie nierówności dochodowych w kształtowaniu rozwoju społeczno-ekonomicznego. Ujęcie kompleksowe

prof. dr hab. Henryk Szymusiak, Konsumenci i uczestnicy procesu zarządzania z perspektywy neuronauki poznawczej. Wybrane zagadnienia

dr Anna Waligóra, Potrzeba przedsiębiorczości. Uwarunkowania zróżnicowania typów przedsiębiorczości społecznej w Polsce


Wybór Komitetu Redakcyjnego został zaakceptowany przez Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą.

Wymienione publikacje zostaną poddane procesowi recenzowania i po jego pomyślnym przejściu wydane nakładem Wydawnictwa UEP. 

Dziękujemy wszystkim Wnioskodawcom! Wyłonionym Autorom wniosków gratulujemy!

 

dr Eliza Szybowicz, Redaktor Naczelna Wydawnictwa UEP

prof. dr hab. Aleksandra Gaweł, Przewodnicząca Komitetu Redakcyjnego Wydawnictwa UEP

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Ogłaszamy nabór wniosków o sfinansowanie publikacji książkowej

Zmieniły się regulacje wewnętrzne dotyczące publikacji naukowych, które mogą zostać sfinansowane ze środków Wydawnictwa UEP. Zachowując jako swoje podstawowe zadanie wydawanie monografii awansowych, możemy też pokryć koszty innych monografii i prac zbiorowych, by wesprzeć aktywność publikacyjną pracowników naukowych UEP.

W związku z tym informujemy, że od 17 lutego do 10 marca 2021 r. można zgłaszać propozycje monografii jedno- i wieloautorskich oraz prac zbiorowych, których publikacja miałaby zostać sfinansowana z budżetu Wydawnictwa UEP.

 

Terminarz:

15 lutego 2021 r. – ogłoszenie naboru

17 lutego 2021 r. – początek naboru

10 marca 2021 r. – zamknięcie naboru

do 22 marca 2021 r. – ogłoszenie wyników

do 31 sierpnia 2021 r. – złożenie gotowych do zrecenzowania maszynopisów

do 31 grudnia 2021 r. – publikacja monografii i prac zbiorowych

 

 

Zasady naboru wniosków oraz wyboru publikacji do sfinansowania (na podstawie niżej wskazanych uregulowań wewnętrznych)

1) Każdy pracownik badawczy i badawczo-dydaktyczny UEP może złożyć jeden wniosek (jako autor lub współautor monografii, redaktor lub współredaktor naukowy pracy zbiorowej). Współautorem i współredaktorem może być osoba niebędąca pracownikiem UEP (doktorant, pracownik innej uczelni lub placówki naukowej, w tym zagranicznej).

 

2) Objętość 6-8 arkuszy autorskich (tj. ok. 100-130 standardowych stron). Praca zbiorowa może liczyć do 10 artykułów/rozdziałów.

 

3) Język publikacji – angielski lub polski.

 

4) Wnioski należy składać w elektronicznym formularzu dostępnym na stronie internetowej Uczelni pod adresem: https://app.ue.poznan.pl/MonographyFinancing. Formularz jest skomunikowany z Bazą wiedzy, skąd pobiera informacje o opublikowanych artykułach. Formularz wymaga podania m.in. koncepcji i spisu treści (monografia inna niż awansowa) lub „Call for chapters” (praca zbiorowa). CfC prosimy dodawać jako załącznik do wniosku wg następującego wzoru:


Call for Chapters

 

5) Wyboru wniosków dotyczących publikacji, które najlepiej posłużą ewaluacji Uczelni, dokona Komitet Redakcyjny Wydawnictwa UEP. O liczbie zaakceptowanych wniosków zadecyduje dodatkowo pula środków Wydawnictwa UEP na rok 2021 r.

 

Standardy oferowane przez Wydawnictwo UEP

- wyłącznie wersja elektroniczna, bez papierowej,

- open access,

- numery doi dla każdej książki i artykułu w pracy zbiorowej,

- dystrybucja na platformach, z którymi Wydawnictwo UEP współpracuje, tj. Central and Eastern European Online Library oraz należącymi do Grupy PWN bibliotekami Ibuk i Ibuk Libra,

- umowa pozwalająca autorom na dystrybucję książki w pliku PDF, w tym na umieszczenie w ResearchGate,

- starania o indeksację w bazach monografii naukowych.

 

Uregulowania wewnętrzne:

Zarządzenie nr 80/2020 w sprawie zasad finansowania przez Uczelnię publikacji utworów jej pracowników


Zarządzenie nr 10 Rektora z dnia 15 lutego2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 80/2020 Rektora UEP z dnia 15 października 2020 roku w sprawie zasad finansowania przez Uczelnię publikacji utworów jej pracowników


Komunikat nr 7/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie naboru wniosków o pokrycie kosztów wydania monografii innych niż awansowe i prac zbiorowych ze środków przewidzianych w planie rzeczowo-finansowym Uczelni dla Wydawnictwa UEP na rok 2021