1. Dyplom ukończenia studiów za granicą może być uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu na podstawie umowy międzynarodowej określającej równoważność, a w przypadku jej braku – w drodze postępowania nostryfikacyjnego.


2. Postępowanie nostryfikacyjne jest prowadzone przez Komisję Rektorską ds. Nostryfikacji Dyplomów Ukończenia Studiów Uzyskanych za Granicą i Potwierdzania Ukończenia Studiów na Określonym Poziomie.


3. Osoba wnioskująca o nostryfikację dyplomu uzyskanego za granicą zobowiązana jest do złożenia wniosku i dołączenia do niego następujących dokumentów:

a) dyplom ukończenia studiów;

b) dokumenty umożliwiające ocenę przebiegu studiów, uzyskiwanych efektów uczenia się i czasu trwania studiów;

c) świadectwo, dyplom lub inny dokument, na podstawie którego nastąpiło przyjęcie na studia;

d) oświadczenie o miejscu i dacie urodzenia.


Dokumenty, o których mowa w pkt. 3 mogą być złożone w postaci kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez uczelnię potwierdzającą.

Oryginały dokumentów należy składać osobiście w Biurze Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu lub przesłać na poniższy adres:

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Biuro Rektora

al. Niepodległości 10

61-875 Poznań


4. Przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego jest odpłatne. Wysokość opłaty została określona w Zarządzeniu nr 52/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 2 lipca 2020 roku w sprawie zasad ustalania wysokości opłat za prowadzenie postępowania dotyczącego nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie oraz warunków i trybu zwalniania z tych opłat.


5. Postępowanie nostryfikacyjne może potrwać do 90 dni.


6. Zasady przeprowadzenia postępowania nostryfikacyjnego zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie