Czas trwania: 01.03.2021 - 28.02.2023

 

Kryzys spowodowany COVID-19 zmusił uczelnie do przeniesienia swoich kursów do Internetu niemal z dnia na dzień. Wiele z nich nie było przygotowanych z powodu braku infrastruktury lub z powodu niewystarczających umiejętności cyfrowych wykładowców; ich działania często ograniczały się do przeprowadzania dotychczasowych wykładów w Internecie, bez dostosowywania programów i metod nauczania. Możliwości wymiany poglądów między wykładowcami a studentami, udział studentów i współpraca w małych grupach (niezbędne dla wysokiej jakości nauczania) dramatycznie spadły. 61% uczniów twierdzi, że doświadczenia uczenia się online nie pasowały do uczenia się w klasie (badanie WebGeneration, 09/2020).

Wielu studentów (w szczególności słabszych, potrzebujących większego wsparcia i zaangażowania) zrezygnowało ze studiów. Francuskie Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego szacuje, że utracono 5 do 8% studentów. UNESCO ocenia, że nawet 7,9 miliona studentów może być zagrożonych na całym świecie (2020). Konsultacje KE 2020 dotyczące Planu Edukacji Cyfrowej wykazały, że „dostawcy kształcenia zauważyli, że duża liczba studentów rezygnuje ze studiów, w niektórych przypadkach było to nawet 75% grupy”.

Szkolnictwo wyższe będzie ewoluować w kierunku połączenia formatu 100% internetowego oraz hybrydowego (jednoczesnego bezpośredniego i internetowego). Wszyscy studenci są zobowiązani do śledzenia znacznej części swojego programu nauczania online. W tej chwili szczególną uwagę należy zwrócić na edukację integracyjną, definiowaną jako „uznanie prawa wszystkich uczniów do uczenia się, które szanuje różnorodność, umożliwia uczestnictwo, usuwa bariery oraz przewiduje i uwzględnia różnorodne potrzeby i preferencje edukacyjne”. (Gravestock, 2017). Profesorowie muszą być wspierani, aby zapewnić „zaprojektowanie i dostarczenie metod nauczania, uczenia się i oceniania, które pozwolą wszystkim studentom na znaczące zaangażowanie się w program nauczania i osiągnięcie pełnego potencjału” (Imperial College, Wielka Brytania).

Celem Projektu IDEA jest transformacja sposobu nauczania, aby zwiększyć zaangażowanie studentów i zapewnić bardziej integracyjne środowisko uczenia się.

 

Projekt spowoduje:

·         Budowanie świadomości znaczenia integracji w edukacji cyfrowej i jej konsekwencji dla praktyk pedagogicznych;

·         Ułatwienie zrozumienia znaczenia integracji dla jakości edukacji cyfrowej;

·         Stworzenie systemu zapewnienia jakości zastosowania integracji we wszystkich fazach pedagogiki cyfrowej;

·         Dostarczenie praktycznych narzędzi i instrumentów ewaluacyjnych, w celu wsparcia wykładowców w procesie ewolucji ich praktyki pedagogicznej.

 

Beneficjenci Projektu IDEA:

·         Wykładowcy

·         Kierownicy programów i dyrektorzy naukowi

·         Władze uczelni

·         Menedżerowie odpowiedzialni za zapewnienie jakości i akredytację

 

 

Rezultaty Pracy Intelektualnej

·         Rezultat 1 Ramy odniesienia dla integracyjnej edukacji cyfrowej

o   Element 1: Mapowanie wymagań dotyczących integracyjnej edukacji cyfrowej

o   Element 2: Wnioski z transformacji spowodowanej COVID-19

·         Rezultat 2 System zapewniania jakości dla integracyjnej edukacji cyfrowej

·         Rezultat 3 Zestaw narzędzi dla umożliwienia transformacji

o   Element 1: Dostarczenie pisemnych materiałów do samokształcenia

o   Element 2: Dostarczenie materiałów video do samokształcenia

·         Rezultat 4 Centrum zasobów i instrumenty oceny

o   Element 1: Centrum zasobów

o   Element 2: Instrumenty oceny