Czas trwania: 01.10.2020 - 31.08.2022

 

Aktualnie na uczelniach nie ma programów nauczania dających uczestnikom rynku wiedzę i kompetencje wymagane do sprostania wyzwaniom stale zmieniających się globalnych rynków produktów rolnych i szeroko pojętego agrobiznesu.

 

Obecne podejście podważa zdolność UE do utrzymania swojego udziału w światowym rynku i zwiększenia wydajności rynku wewnętrznego poprzez lepsze pozycjonowanie jej produktów. Istnieje potrzeba ustanowienia innowacyjnych programów nauczania, aby edukować profesjonalnych uczestników rynku, w celu odpowiedniego pozycjonowania się zarówno po stronie podaży (tj. producenci/sprzedawcy), jak i po stronie popytu (tj. nabywcy międzynarodowi) wysokiej jakości produktów rolnych UE.

Dlatego też partnerstwo w ramach projektu „S.Ma.R.T Sales Management and Relationships for Trade” opracuje, przetestuje i będzie promować kurs (za 20 punktów ECTS) oparty na zrównoważonym połączeniu nauki w klasie opartej na e-grach i strategii edukacyjnej WBL (Work-based learning) osadzony w aktualnej ofercie edukacyjnej 4 uczelni w 4 krajach, który będzie promowany i utrzymywany przez co najmniej 2 lata po zakończeniu finansowania.

 

Podczas projektu co najmniej 80 studentów (20 z każdego kraju) będzie bezpośrednio zaangażowanych w kurs.

Główne cele to:

1. Nawiązanie trwałej współpracy między uczelniami a przemysłem/handlem w zakresie eksportu (do UE/na rynek światowy) niszowych, wysokiej jakości produktów rolnych z UE poprzez oferowanie kompleksowego i innowacyjnego kursu, którego celem jest szkolenie zarówno kierowników ds. eksportu, jak i nabywców.

2. Zwiększenie możliwości zatrudnienia, również poprzez ukierunkowane pośrednictwo pracy ex post realizowane w synergii szkolnictwa wyższego i przemysłu/handlu w rozwijającym się sektorze eksportu wysokiej jakości produktów rolnych z UE, który wymaga odpowiedniego i opartego na popycie zestawu kompetencji i wiedzy na temat zarówno wysokiej jakości produktów rolnych, jak i rynków eksportowych.

3. Utrzymanie konkurencyjności wysokiej jakości produktów rolnych UE oraz ich udziału w rynku międzynarodowym, który jest obecnie poddawany globalnej presji konkurencyjnej (podróbki, fałszerstwa itp.).

4. Wsparcie dostosowania metodologicznego nauczycieli do nauczania i uczenia się opartych na grach w celu unowocześnienia systemów i metod tworzenia i ewaluacji kursów w szkolnictwie wyższym.

 

Rozwiązania S.Ma.R.T można będzie łatwo zastosować we wszystkich krajach UE, które chcą zwiększyć rozpoznawalność i konkurencyjność swoich produktów rolnych na innych rynkach, ponieważ wytwarzają produkty rolne wysokiej jakości i przyczyniają się do uczynienia z sektora spożywczego drugiego najważniejszego sektora produkcyjnego w UE.

 

 

Rezultaty Pracy Intelektualnej

·         IO1 Program nauczania Zarządzanie sprzedażą międzynarodową w sektorze rolno-spożywczym

o   Uczelnie określą format, strukturę i treści techniczne z pozycji organizatora kształcenia w oparciu o ich bogate doświadczenie w nauczaniu

o   Przedstawiciele branży określą konkretne umiejętności, wiedzę i kompetencje, które są najistotniejsze i nie są zapewniane w sposób kompleksowy i holistyczny w aktualnie dostępnych kursach

o   Partnerzy naukowi i technologiczni dostarczą dane wejściowe w celu stworzenia specyfikacji technicznej dotyczącej warunków korzystania z narzędzi uczenia mieszanego i innowacyjnego, również w kontekście OER (Otwarte Zasoby Edukacyjne) i wykorzystania gier.

·         IO2 Otwarte Zasoby Edukacyjne (OER) - interaktywność i grywalizacja

o   Opracowanie treści OER

o   Stworzenie OER

o   Projektowanie i tworzenie gier

·         IO3 Model badania dla MŚP sprzedających w branży rolno-spożywczej na rynkach międzynarodowych

o   Określenie priorytetów działań w celu dostosowania zmian w strategiach handlowych rozwoju biznesu w sektorze rolno-spożywczym

o   Zdefiniowanie możliwych do wprowadzenia komercyjnych i konkurencyjnych projektów rozwojowych na rynkach zagranicznych oraz ich pozycjonowanie w matrycy kluczowych klientów/kanałów i technologii

o   Opracowanie planu wykonalności wskazującego wymagane zaangażowanie innowacyjne i związane z nim wymagania dotyczące zasobów

o   Identyfikacja dostępności istniejących zasobów i umiejętności wspierających proces komercyjnej innowacji i strategicznego zarządzania kluczowymi klientami

o   Identyfikacja i udostępnianie komercyjnych i konkurencyjnych projektów rozwojowych do realizacji przy względnej alokacji zasobów

o   Opracowanie planu realizacji wybranych projektów ze wskazaniem działań, wyników, kluczowych umiejętności i czasów realizacji