Uczymy już od 34 476 dni
SKN Psychologii Biznesu

O psychologii biznesu

Psychologia biznesu


Nazwa psychologia wywodzi się od słów psyche – dusza i logos – nauka, co oznacza, że jest nauką o duszy i swoje początki wywodzi ze starożytnej Grecji. W Słowniku Języka Polskiego wydawnictwa PWN odnajdujemy takie znaczenie „nauka badająca powstawanie i przebieg procesów psychicznych oraz motywy ludzkich zachowań”. Początki psychologii biznesu, będącej nauką stosowaną, datuje się na II połowę XIX wieku i sięga korzeniami do psychologii pracy i organizacji, czyli przemysłowej. Ta dyscyplina naukowa wykorzystuje psychologię w organizacjach i szeroko rozumianym biznesie. Analizuje między innymi zachowania, postawy i emocje członków organizacji i ich interesariuszy. Trzema głównymi filarami psychologii biznesu jest psychologia:
  • zarządzania,
  • ekonomiczna,
  • konsumenta.
Psychologia zarządzania wywodzi się z psychologii społecznej, psychologii pracy, a także innych nauk o charakterze społecznym. Zajmuje się analizą psychologicznych podstaw zachowań ludzi w organizacji.

Psychologia ekonomiczna inaczej zwana psychologią behawioralną łączy zagadnienia psychologiczne z ekonomicznymi. Zajmuje się poznaniem zachowań ekonomicznych jednostek i gospodarstw domowych oraz osób uczestniczących w procesach decyzyjnych związanych z biznesem i sektorem publicznym.
Psychologia konsumenta zajmuje się psychologicznymi uwarunkowaniami zachowań konsumentów. Definiuje nie tylko podstawowe procesy poznawcze i emocjonalne, ale także analizuje motywacje podczas podejmowania decyzji.

Źródła:
  1. Bartkowiak, G., 1999, Psychologia zarządzania, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań
  2. Słownik Języka Polskiego PWN, http://sjp.pwn.pl [dostęp z dnia 13.04.2015]
  3. Stasiuk, K., Maison, D., 2014, Akademia psychologii. Psychologia konsumenta, PWN, Warszawa
  4. Tyszka, T., 2004, Psychologia Ekonomiczna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk