1. Gdzie jest dostępny regulamin Szkoły Doktorskiej UEP?

Regulamin dostępny jest pod adresem https://ue.poznan.pl/pl/oferta-edukacyjna,c3/regulaminy,c14210/2.Gdzie znajduje się deklaracja wyboru promotora i do kiedy należy ją złożyć?

Deklarację należy złożyć do 20.10 w Biurze Szkoły Doktorskiej i dostępna jest pod adresem https://ue.poznan.pl/pl/oferta-edukacyjna,c3/dokumenty-do-pobrania,c15173/
3. Czy istnieje możliwość zmiany promotora i promotora pomocniczego?

Tak. Rada Awansów Naukowych decyduje o zmianie promotora i promotora pomocniczego. Zmiana promotora i promotora pomocniczego może nastąpić:
1) na uzasadniony wniosek doktoranta albo
2) na wniosek Dyrektora Szkoły Doktorskiej, albo
3) z inicjatywy Rady Awansów Naukowych.
4. Gdzie znajdę informację na temat organizacji roku akademickiego?

Informacja dostępna jest pod adresem 

https://ue.poznan.pl/data/upload/files/2021831/31082021070735Zarz%C4%85dzenienr38-2021hamonorgamrokuSD.pdf
5. Od którego semestru rozpoczynamy praktykę i jakie druki obowiązują?

Doktorant ma obowiązek odbycia praktyki zawodowej w formie prowadzenia lub współprowadzenia zajęć dydaktycznych w następującym wymiarze: II rok – 15 h, III rok – 15 h, IV rok – 15 h.

Kierownik Katedry decyduje czy doktorant samodzielnie poprowadzi zajęcia, a w przypadku, gdy jest to niemożliwe Kierownik Katedry umożliwia doktorantowi współprowadzenie zajęć, które jest rozumiane jako:

a)  współprowadzenie zajęć wraz z opiekunem praktyki (lub innych zajęć, jeśli opiekun wyrazi na to zgodę i jest to uzasadnione) w wymiarze 15 godzin lekcyjnych;

b)  obserwacja oraz pomoc we wszystkich czynnościach związanych z danym kursem, a w szczególności: 

•     przygotowywanie projektów zajęć;

•     przygotowywanie materiałów dydaktycznych do zajęć;

•     wspomaganie procesu prowadzenia zajęć poprzez wykorzystywane w UEP platformy e-learningowe;

•     wspieranie procesu ewaluacji zajęć;

•     omawianie zajęć i problemów z nimi związanymi z opiekunem praktyki;

•     odbywanie dyskusji ze studentami na dany temat, rola moderatora w dyskusji.

Opiekunem praktyki zawodowej realizowanej w formie współprowadzenia zajęć jest promotor doktoranta. W takim przypadku doktorant nie jest wykazywany jako współprowadzący w planach zajęć, systemie USOSweb oraz w protokole zaliczenia przedmiotu.

Przy samodzielnym prowadzeniu zajęć obowiązuje kwestionariusz hospitacji zajęć dostępny pod adresem https://ue.poznan.pl/pl/oferta-edukacyjna,c3/dokumenty-do-pobrania,c15173/

Przy współprowadzeniu zajęć obowiązuje formularz karty praktyk-współprowadzenie dostępny pod adresem https://ue.poznan.pl/pl/oferta-edukacyjna,c3/dokumenty-do-pobrania,c15173/
6. Jaki jest termin złożenia IPB i gdzie jest dostępny formularz?

IPB Doktorant składa do Biura Szkoły Doktorskiej w wersji papierowej do 30.09 tj. do końca pierwszego roku kształcenia.. Formularz dostępny jest pod adresem https://ue.poznan.pl/pl/oferta-edukacyjna,c3/dokumenty-do-pobrania,c15173/
7. Czy można zmienić IPB?

Procedura korekty w Indywidualnym Planie Badawczym jest następująca:

1. Doktorant przedstawia propozycje zmian (uzupełnień) w IPB wraz z krótkim merytorycznym uzasadnieniem, przedstawia nową wersję IPB, do tego dołącza opinię promotora/ów. Kieruje pismo (załączając nową wersję IPB) z prośbą o akceptację do Rektora, via Szkoła Doktorska.

2. Dyrektor SD (DSD) przekazuje do opinii w/w dokumenty Radzie SD (RSD). Jeśli są jakieś uwagi RSD to RSD przekazuje doktorantowi do wprowadzenia. Jeśli jest pozytywna opinia RSD to wniosek wraz z załącznikami przekazywany jest do Rektora z pozytywną rekomendacją.

3. Rektor przyjmuje zmieniony (uzupełniony) IPB. Wszystkie pisma - stary i nowy IPB są w teczce doktoranta.

 8. Gdzie znajduje się druk sprawozdania semestralnego?

Druk sprawozdania dostępny jest pod adresem https://ue.poznan.pl/pl/oferta-edukacyjna,c3/dokumenty-do-pobrania,c15173/
9. W jaki sposób doktorant stara się o kartę do pomieszczenia?

Doktoranta obowiązuje Zarządzenie nr 72/2021 Rektora UEP z dnia 7.09.2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu systemu kontroli dostępu w UEP.

Doktorant nie jest pracownikiem i w związku z tym należy postępować zgodnie z paragrafami poniżej:

§3 ust.5 Uprawnienia dostępu do pomieszczeń dydaktycznych nadawane są: 2) osobom prowadzącym zajęcia na zlecenie UEP będą wydawane na portierni karty klucze wyłącznie na podstawie zgłoszonych odpowiednio wcześniej list osób uprawnionych przez merytoryczną jednostkę organizacyjną (Katedra), na wniosek której osoba będzie realizowała zajęcia w Uczelni.

§3 ust.6 Z dostępu można korzystać tylko w zakresie pomieszczeń dydaktycznych, w których dany pracownik lub zleceniobiorca ma zaplanowane zajęcia. Nieuprawnione wejście będzie weryfikowane i wyjaśniane.

Jeżeli Kierownik Katedry chciałby udostępnić pokój doktorantowi postępuje zgodnie z paragrafem:

§3 ust.1 W przypadku zmian kadrowych lub organizacyjnych, odpowiednio kierownik, dyrektor lub koordynator danej jednostki organizacyjnej wnioskuje do kanclerza o wyrażenie zgody na nowe rozmieszczenie pracowników lub doktorantów oraz o dostęp do pomieszczeń będących w dyspozycji danej jednostki, kierując wniosek w formie elektronicznej w systemie Xprimer.
10. Ile wynosi stypendium doktoranckie w UEP?

Informacja o stypendium została zamieszczona pod adresemhttps://ue.poznan.pl/pl/oferta-edukacyjna,c3/stypendia,c14213/stypendium-dla-doktorantow-szkoly-doktorskiej,a92522.html
11. Czy doktorant Szkoły Doktorskiej może ubiegać się o inne stypendia w UEP?

W ramach Własnego Funduszu Stypendialnego każdy doktorant, który posiada osiągnięcia naukowe może wnioskować o stypendium jednorazowe. Informacje na temat tego stypendium znajdują się pod adresem

https://ue.poznan.pl/pl/oferta-edukacyjna,c3/wlasny-fundusz-stypendialny,c15291/
12. Kiedy wypłacane jest stypendium doktoranckie?

Terminem na wypłatę stypendium doktoranckiego jest 5 dzień danego miesiąca. Jeżeli dzień ten przypadnie na dzień wolny od pracy w Uczelni, wypłata nastąpi w pierwszy dzień roboczy przypadający po tym dniu. W przypadku pierwszej wypłaty stypendium dla nowych doktorantów jest ona wykonywana w listopadzie ze spłatą za październik.
13. Czy doktorant może ubiegać się o akademik?

Tak. Informacje na ten temat znajdują się pod adresem https://ue.poznan.pl/pl/uniwersytet,c13/uregulowania-wewnetrzne,c30/komunikaty-rektora,c141/komunikat-nr-20-2022,a105733.html
14. Czy doktorant kształcący się w szkole doktorskiej może być zatrudniony na stanowisku pracownika naukowego lub nauczyciela akademickiego?

Nie, ale zakaz nie dotyczy zatrudnienia doktoranta:

1) w celu realizacji projektu badawczego, zatrudnienia w celu realizacji grantu badawczego przyznanego w konkursie NAWA, NCN, NCBR lub międzynarodowym,;

2) po ocenie śródokresowej zakończonej wynikiem pozytywnym, z tym że w przypadku zatrudnienia w wymiarze przekraczającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy, wysokość stypendium wynosi 40% wysokości miesięcznego stypendium.

3) któremu nie przysługuje stypendium doktoranckie. 

15. Czy doktorant jest ubezpieczony?

Doktoranci, którzy pobierają stypendium doktoranckie, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu. Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne i objęcie nim następuje na wniosek doktoranta. Należy pamiętać, że osoby do 26 roku życia podlegają ubezpieczeniu rodziców.
16. Gdzie znajdę informacje o konferencjach i innych wydarzeniach?

Informacje na powyższy temat są uzupełniane na bieżąco przez pracowników Szkoły Doktorskiej i dostępne pod adresem https://ue.poznan.pl/pl/oferta-edukacyjna,c3/informacje-o-konferencjach-i-innych-wydarzeniach,c15289/
17. Do jakich oprogramowań doktorant ma dostęp na UEP?

Informacje są dostępne pod adresem https://ue.poznan.pl/pl/oprogramowania-dostepne-dla-doktorantow-software-available,a104379.html
18. Jakie czynności należy wykonać aby  założyć konto ORCID i połączyć konto PBN z POL-onem?

Należy założyć konta w PBN (Polska Bibliografia Naukowa (nauka.gov.pl)) i połączyć konta  zgodnie zinstrukcją zawartą w prezentacji:Instrukcja BG UEP ORCID POLON .

Przy zakładaniu konta ORCID proszę zwrócić uwagę na widoczność konta. Proszę zaznaczyć, w ustawieniach konta, aby było  publiczne/widoczne dla wszystkich – należy wybrać opcję "Everyone” oraz uzupełnić dane. Należy wprowadzić  miejsce zatrudnienia  - Poznań University of Economics and Business.