1.Gdzie znajdę informacje na temat procedury doktorskiej?

Informacje są dostępne na stronie RAN w zakładce „Procedury nadania stopnia doktora wg nowych regulacji” pod adresem https://ue.poznan.pl/pl/uniwersytet,c13/przewody-i-postepowania-doktorskie-doctoral-proceedings,c1013/procedury-przewodow-i-postepowan-doktorskich-procedures-in-doctoral-proceedings,c14501/
2. Czy od osoby, która ukończyła kształcenie w Szkole Doktorskiej pobiera się opłatę za przeprowadzenie postępowania doktorskiego?

Nie, zgodnie z Art. 182 ust.4 Ustawy PoSWiN „Opłaty nie pobiera się w uczelni, instytucie PAN, instytucie badawczym, instytucie międzynarodowym od osoby ubiegającej się o stopień doktora, która ukończyła kształcenie w szkole doktorskiej”.

3. Jakie wymagania są stawiane odnośnie znajomości języka nowożytnego przy ubieganiu się o stopień doktora?

Efekty uczenia się w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego są potwierdzone certyfikatem lub dyplomem ukończenia studiów, poświadczającymi znajomość tego języka na poziomie biegłości językowej co najmniej B2. Kandydat ubiegający się o nadanie stopnia doktora w UEP, nieposiadający dokumentu poświadczającego znajomość języka obcego nowożytnego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2 podchodzi do egzaminu. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie RAN pod adresem https://ue.poznan.pl/data/upload/files/2021705/05072021080104Opis_egzaminu_j_obcy_B2.pdf
4.Jaki jest termin złożenia rozprawy doktorskiej?

Rozprawę doktorską Doktorant składa w Biurze Szkoły Doktorskiej zgodnie z określonym terminem w IPB wraz z pismem do rektora i podpisami promotorów na stronie tytułowej dysertacji.
5.Czy można przedłużyć termin złożenia rozprawy doktorskiej?

Tak. Termin złożenia rozprawy doktorskiej, określony w indywidualnym planie badawczym, może być przedłużony przez rektora na zasadach określonych w Ustawie i regulaminie. Przedłużenie terminu złożenia rozprawy doktorskiej może nastąpić na uzasadniony wniosek doktoranta, w przypadku:
1) zmiany promotora,
2) śmierci promotora lub długotrwałej niezdolności promotora do wykonywania
obowiązków,
3) długotrwałej choroby doktoranta przekraczającej jednorazowo 3 miesiące,
4) konieczności dokończenia badań naukowych albo prac rozwojowych niezbędnych do
złożenia rozprawy doktorskiej.
Przedłużenie terminu złożenia rozprawy doktorskiej następuje po zasięgnięciu opinii
wszystkich promotorów i promotora pomocniczego za wyjątkiem pkt. 1 i 2.
6. Do kiedy należy złożyć wniosek o przedłużenie terminu złożenia rozprawy doktorskiej?

Wniosek kierowany do Rektora wraz z korektą IPB i opiniami promotorów należy złożyć w Biurze Szkoły Doktorskiej nie później niż 3 miesiące przed terminem wyznaczonym w IPB.