Imię i nazwisko: Agnieszka Niezgoda

Instytut: Gospodarki Międzynarodowej

Katedra: Katedra Turystyki

Pokój: 712 Altum

Adres e-mail: Agnieszka.niezgoda@ue.poznan.pl

Research Gate link: https://www.researchgate.net/profile/Agnieszka_NiezgodaObszar zainteresowań

Subdyscyplina: ekonomia, ekonomika turystyki

Kody JEL wraz z nazwami: Z3 (Tourism Economics), Z32 (Tourism and Development), D11 (Consumer Economics:

Theory), Q01 (Sustainable Development), L83 (Sports • Gambling • Restaurants • Recreation • Tourism)

Słowa kluczowe: rynek turystyczny ; zachowania konsumentów ; rozwój turystyki ; rozwój zrównoważony ; leisure


Wybrane publikacje

1. Niezgoda, A.., Leisure and Tourism - Relationship and Changes, Folia Turistica, 44, 2017, s. 87-103.

2. Awdeyk M., Niezgoda A.. Resilience planning as an opportunity for future sustainable development in tourism,

Operations Research and Decisions - poprzedni tytuł : Badania Operacyjne i Decyzje, 28 (2), s. 23-40.

3. Niezgoda A., Prosumers in the tourism market: the characteristics and determinants of their behaviour Poznań

University of Economics Review 2013 nr 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP). s. 130-141


Wybrane tematy dotychczasowych doktorantów

1. Koopetycja jako źródło przewagi konkurencyjnej obszaru recepcji turystycznej na przykładzie Bydgoskiego Węzła

Wodnego (http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=327197&from=publication)

2. Inteligentna specjalizacja w turystyce jako narzędzie rozwoju regionalnego

(http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=448056&from=publication)

3. Wpływ sharing economy na konkurencyjność przedsiębiorstw hotelarskich


Preferowana tematyka przyszłych prac doktorskich

Kody JEL: Z3, Z32, D11, Q01, L83

Słowa kluczowe: rynek turystyczny; zachowania konsumentów; rozwój turystyki; rozwój zrównoważony; leisure

Preferowany język dysertacji: polski