Imię i nazwisko: Ewa Łaźniewska

Instytut: Ekonomii

Katedra: Katedra Koniunktury i Polityki Gospodarczej

Pokój: 122B

Adres e-mail: Ewa.lazniewska@ue.poznan.pl

Research Gate link: https://www.researchgate.net/profile/Ewa_Lazniewska

GScholar link: https://scholar.google.pl/citations?user=v4i8IoYAAAAJ&hl=pl

UEP link: https://bazawiedzy.ue.poznan.pl/resultList.seam?q=Ewa&r=publication&t=simple&lang

=pl&cid=1493091

Obszar zainteresowań

Subdyscyplina: gospodarka regionalna, mezoekonomia, innowacyjność,

Kody JEL wraz z nazwami:O18: Urban (Urban, Rural, Regional, and Transportation Analysis • Housing • Infrastructure),

O19 ( International Linkages to Development • Role of International Organizations), P25: (Urban, Rural, and Regional

Economics), P51 (Comparative Analysis of Economic Systems), P25: (Urban, Rural, and Regional Economics)

Słowa kluczowe: 1. innowacje ; 2. Przemysł 4.0 ; 3. Smart Ciies ; 4.Gospodarka regionalna ; 5. Sektory kreatywne

Wybrane publikacje

1. Górecki Tomasz, Łaźniewska Ewa: Funkcjonalna analiza składowych głównych PKB, w: Wiadomości Statystyczne, nr 4,

2013, ss. 23-34

2. Łaźniewska Ewa: Rozwój regionalny a planowanie przestrzenne , w: Biuletyn Komitetu Przestrzennego

Zagospodarowania Kraju PAN, nr 257-258, 2015, ss. 144-161

3. Łaźniewska Ewa., Górecki Tomasz., 2012, Analiza konwergencji podregionów za pomocą łańcuchów Markowa,

Wiadomości Statystyczne, nr 5 - Główny Urząd Statystyczny (GUS). Warszawa, s. 1-10.

Wybrane tematy dotychczasowych doktorantów

1. Ośrodki wspierania innowacji a konkurencyjność regionalna na przykładzie regionu uczącego się Rodan-Alpy

(http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=221480&from=publication)

2. Venture capital jako forma finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w polityce wspierania innowacji Unii

Europejskiej (http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=200083)

3. Międzynarodowa konkurencyjność branży na przykładzie branży odlewniczej w Polsce w latach 1995-2010

(http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=259858&from=publication)

Preferowana tematyka przyszłych prac doktorskich

Kody JEL: O18: Urban, Rural, Regional, and Transportation Analysis • Housing • Infrastructure, O19: International

Linkages to Development • Role of International Organizations;, P25: Urban, Rural, and Regional Economics,

Comparative Analysis of Economic Systems, O33: Technological Change: Choices and Consequences • Diffusion

Processes

Słowa kluczowe: 1. Innowacje; 2. Przemysł 4.0; 3. Współpraca transgraniczna; 4. Smart cities; 5.Modele biznesowe

Preferowany język dysertacji: niemiecki, polski