Studia niestacjonarne II stopnia

Wymagane dokumenty

UWAGA! Dokumenty będą przyjmowane wyłącznie od kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu rekrutacji na podstawie zgłoszenia elektronicznego. Nie należy dostarczać dokumentów do UE przed ogłoszeniem list rankingowych.


Od kandydatów kwalifikujących się do przyjęcia na I rok studiów niestacjonarnych drugiego stopnia wymagane są następujące dokumenty, które należy złożyć w białej, wiązanej teczce, opisanej wg wzoru:

- podanie (druk do pobrania),

- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych do wglądu na czas postępowania rekrutacyjnego; na podstawie tego dokumentu Uczelnia sporządzi jego poświadczoną kopię, a odpis zostanie zwrócony (dotyczy osób, które ukończyły studia wyższe w Polsce), zalegalizowany albo opatrzony Apostille oryginał dyplomu ukończenia studiów wyższych (dotyczy osób, które ukończyły studia wyższe za granicą),

- ankieta osobowa ze zdjęciem (druk do pobrania),

- dokument potwierdzający zmianę nazwiska (dotyczy osób posiadających dyplom, świadectwo dojrzałości lub inny dokument wystawione na inne nazwisko niż obecne),

- tłumaczenie dyplomu na język polski przez tłumacza przysięgłego wraz z nostryfikacją (dotyczy kandydatów, którzy ukończyli studia za granicą),

- zaświadczenie o średniej ocen ze studiów obliczonej wg zasad zawartych w uchwale nr 75 (2017/2018) Senatu UEP (z późn. zm.) w §2 pkt 3b (dotyczy wszystkich kandydatów), 

- dowód uiszczenia opłaty za przeprowadzenie rekrutacji (opłaty rekrutacyjnej) , 

- orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku (dotyczy wyłącznie kandydatów na kierunek towaroznawstwo oraz zarządzanie i inżynieria produkcji, skierowanie na badania zostanie przesłane kandydatom zakwalifikowanym do przyjęcia na studia wraz z pozostałymi dokumentami do wypełnienia), wykaz placówek wykonujących badania w Wielkopolsce

Cudzoziemcy składają ponadto:

    - zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego albo certyfikat znajomości języka polskiego co najmniej na poziomie B1 wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, albo potwierdzenie ukończenia studiów wyższych w uczelni, w której program studiów był realizowany w języku polskim, albo uzyskają potwierdzenie uczelni przyjmującej, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim,

    - potwierdzoną kserokopię dokumentu uprawniającego do nieodpłatnego kształcenia na studiach prowadzonych w języku polskim (dotyczy cudzoziemców wymienionych w art. 324 ust. 2 ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce),

    - kserokopię polisy ubezpieczenia zdrowotnego lub Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego na dany rok akademicki lub kserokopię umowy o objęciu powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.), lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium RP,

    - zaświadczenie z konsulatu o pochodzeniu polskim (dotyczy cudzoziemców, którzy ten fakt zaznaczyli w zgłoszeniu elektronicznym).