Warunkiem dopuszczenia do postępowania rekrutacyjnego na danym kierunku studiów jest wniesienie przez kandydata opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia. .


Zgłoszenia na poszczególne kierunki studiów rozpatrywane są odrębnie, w związku z tym kandydaci, którzy chcą ubiegać się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek studiów, powinni do każdego swojego zgłoszenia uiścić odrębną opłatę rekrutacyjną. Zgłoszenia bez opłaty rekrutacyjnej nie są rozpatrywane.


Do każdego zgłoszenia przydzielany jest odrębny rachunek bankowy. Informacje dotyczące uiszczenia opłaty rekrutacyjnej takie jak odbiorca, numer rachunku odbiorcy, tytuł wpłaty, zawarte są na blankiecie wpłaty załączonym w części "Płatności" konta zgłoszeniowego kandydata. Informacja o terminie płatności określonym dla danego zgłoszenia widoczna jest w dolnej części strony głównej konta zgłoszeniowego oraz w części 'Płatności" w rubryce dotyczącej zgłoszenia na dany kierunek studiów.


Kandydaci mogą obserwować informacje dotyczące opłaty rekrutacyjnej. Widoczne są one w części "Płatności" konta rekrutacyjnego kandydata w rubrykach dotyczących poszczególnych zgłoszeń. Przy zgłoszeniu, do którego opłata jeszcze nie wpłynęła, widoczny jest blankiet wpłaty. Przy zgłoszeniu, gdzie opłata rekrutacyjna została zaksięgowana na rachunku, w miejsce blankietu wpłaty pojawia się napis "zapłacono".


Terminy rekrutacji, w tym termin uiszczenia opłaty rekrutacyjnej, ustala Senat UEP. Termin uiszczenia opłaty rekrutacyjnej to termin, w którym opłata powinna wpłynąć na wyznaczony rachunek bankowy.


Opłata rekrutacyjna za jedno zgłoszenie w 2019 r. wynosi 85 zł.


UWAGA! Uczelnia nie zwraca opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia.