Dokumenty będą przyjmowane wyłącznie od kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu rekrutacji na podstawie zgłoszenia elektronicznego. Nie należy dostarczać dokumentów do UEP przed ogłoszeniem list rankingowych.

Od kandydatów kwalifikujących się do przyjęcia na I rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia wymagane są następujące dokumenty, które należy złożyć w białej, wiązanej teczce, opisanej wg wzoru:

  

 • podanie (druk do pobrania w przygotowaniu)
 • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości/dyplomu IB (dotyczy kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości, maturalny albo IB); opatrzony apostille albo zalegalizowany oryginał świadectwa/dyplomu ukończenia szkoły średniej za granicą (dotyczy kandydatów, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą); dokumenty te przedkłada się do wglądu na czas postępowania rekrutacyjnego; na podstawie tych dokumentów Uczelnia sporządzi ich poświadczoną kopię, oryginalny dokument zostanie zwrócony,
 • ankieta osobowa ze zdjęciem kandydata (druk do pobrania w przygotowaniu),
 • zaświadczenie o udziale w olimpiadzie stopnia centralnego (dotyczy tylko laureatów i finalistów olimpiad),
 • dokument potwierdzający zmianę nazwiska (dotyczy osób posiadających świadectwo dojrzałości wystawione na inne nazwisko niż obecne),
 • zaświadczenie o liczbie punktów uzyskanych z matury międzynarodowej - tymczasowe świadectwo matury międzynarodowej, w celu potwierdzenia liczby punktów uzyskanych na egzaminie IB (dotyczy kandydatów legitymujących się dyplomem International Baccalaureate uzyskanym w 2020 r., którzy nie otrzymali jeszcze właściwego dyplomu IB; przyjęcie na studia nastąpi po dostarczeniu dyplomu),
 • zaświadczenie wojewódzkiego kuratora oświaty, że posiadane świadectwo dojrzałości jest równorzędne polskiemu świadectwu dojrzałości albo zaświadczenie, że posiadany dokument uprawnia do podjęcia studiów w kraju wydania (dotyczy kandydatów, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą i na dokumencie nie ma adnotacji, że uprawnia on do podejmowania studiów wyższych w kraju wydania),
 • tłumaczenie świadectwa na język polski przez tłumacza przysięgłego (dotyczy kandydatów, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą),
 •  dowód uiszczenia opłaty za przeprowadzenie rekrutacji (opłaty rekrutacyjnej),
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku (dotyczy wyłącznie kandydatów na kierunek towaroznawstwo oraz zarządzanie i inżynieria produkcji, skierowanie na badania zostanie przesłane kandydatom zakwalifikowanym do przyjęcia na studia wraz z pozostałymi dokumentami do wypełnienia), wykaz placówek wykonujących badania w Wielkopolsce

Cudzoziemcy składają ponadto:
 • zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego albo certyfikat znajomości języka polskiego co najmniej na poziomie B1 wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, albo potwierdzenie ukończenia zagranicznej szkoły średniej, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim, albo uzyskają potwierdzenie uczelni przyjmującej, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim - nie dotyczy cudzoziemców, którzy ukończyli polską szkołę średnią,
 • potwierdzoną kserokopię dokumentu uprawniającego do nieodpłatnego kształcenia na studiach prowadzonych w języku polskim (dotyczy cudzoziemców wymienionych w art. 324 ust. 2 ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce),
 • kserokopię polisy ubezpieczenia zdrowotnego lub Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego na dany rok akademicki lub kserokopię umowy o objęciu powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.), lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium RP,
 • zaświadczenie z konsulatu o pochodzeniu polskim (dotyczy cudzoziemców, którzy ten fakt zaznaczyli w zgłoszeniu elektronicznym).