Studia III stopnia

Zasady przyjęć na Międzywydziałowe Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie „Innowacyjna gospodarka otwarta” 2018/2019

Zasady przyjęć na stacjonarne Międzywydziałowe Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie „Innowacyjna gospodarka otwarta” w roku akademickim 2018/2019

przy Wydziałach: Ekonomii, Gospodarki Międzynarodowej, Informatyki i Gospodarki Elektronicznej, Towaroznawstwa i Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 

w ramach dyscypliny:

  • ekonomia,
  • finanse,
  • nauki o zarządzaniu,
  • towaroznawstwo.
Od kandydatów przystępujących do postępowania rekrutacyjnego wymagane jest elektroniczne zgłoszenie na stronie.
Decyzję o przyjęciu podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna na podstawie złożonych dokumentów w formie papierowej:

a) wniosek o przyjęcie na studia trzeciego stopnia skierowany do wydziałowej komisji rekrutacyjnej na studia doktoranckie (zwanej dalej wydziałową komisją rekrutacyjną), 


b) odpis dyplomu uzyskania tytułu zawodowego magistra albo równorzędnego,


c) ankieta wraz z życiorysem, 


d) opis proponowanej problematyki badawczej, w tym wstępny temat pracy doktorskiej,


e) pisemny konspekt pracy doktorskiej, który powinien zawierać: wyraźnie określony obszar badawczy, cele i przedmiot badań, omówienie stanu badań, metodykę, wskazanie na interdyscyplinarność badań, plan pracy, wykaz źródeł i literatury,

">
f) wykaz własnych dotychczasowych osiągnięć naukowo – dydaktycznych oraz zaangażowania w pracę koła naukowego lub działalność popularyzującą naukę itp. wraz z ich potwierdzeniem w postaci np. kopii artykułów, materiałów 
dydaktycznych, opinii osób trzecich (samodzielnych pracowników nauki, zwierzchników, promotorów itd.) o prowadzonej działalności, 

">
g) opinia o predyspozycjach i uzdolnieniach naukowych wystawioną przez promotora pracy magisterskiej lub innego samodzielnego pracownika nauki,

">
h) kopia certyfikatu potwierdzającego znajomość nowożytnego języka obcego, 


i) część B dyplomu lub suplement, indeks – do wglądu w toku postępowania rekrutacyjnego,


j) dokument potwierdzający zmianę nazwiska (dotyczy osób posiadających dyplom lub indeks wystawione na nazwisko inne niż obecne),


k) dwie fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, oraz kolorowa fotografia cyfrowa o wymiarach 20 x 25 mm, w formacie 300.dpi.jpg (bez kompresji) lub tif,


l) oświadczenie kierownika katedry na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, potwierdzające możliwość realizacji obowiązkowej praktyki zawodowej w formie prowadzenia lub współprowadzenia zajęć w wymiarze co najmniej 15 godzin dydaktycznych rocznie, 


m) kandydaci z zagranicy są dodatkowo zobowiązani do przedstawienia poświadczenia znajomości języka polskiego wydanego przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego lub świadectwo ukończenia rocznego kursu języka polskiego dla obcokrajowców,


n) w wypadku kandydatów na Wydział Towaroznawstwa, po zakwalifikowaniu kandydata na studia – wymagane jest zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy, zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów doktoranckich, jeżeli podczas realizacji programu studiów doktorant narażony będzie na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia. Wykaz katedr, uczestniczących w realizacji programu studiów doktoranckich, w których doktoranci narażeni są na działanie takich czynników jest publikowany na stronie internetowej wydziału. W tym celu kandydaci na studia doktoranckie, którzy podczas odbywania studiów mogą być narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, po otrzymaniu decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej o przyjęciu na pierwszy rok studiów doktoranckich są zobowiązani zgłosić się, w terminie określonym przez przewodniczącego wydziałowej komisji rekrutacyjnej, w dziekanacie danego wydziału po odbiór skierowania na badania lekarskie. Do skierowania załączona jest informacja o miejscu i terminie złożenia orzeczenia lekarskiego wydanego przez lekarza medycyny pracy,


o) w przypadku niedostarczenia w wyznaczonym terminie orzeczenia stwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów, bądź stwierdzenia w zaświadczeniu lekarskim istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów doktoranckich (dotyczy kandydatów rekrutujących się na wydziale towaroznawstwa), wydziałowa komisja rekrutacyjna uchyla wcześniejszą decyzję i wydaje decyzję o odmowie przyjęcia na pierwszy rok danych studiów doktoranckich.


Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona we wrześniu 2018 roku.

O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej zainteresowani zostaną poinformowani pisemnie.

KONTAKT:
Kierownik modułu studiów doktoranckich
dr hab. Beata Stępień, prof. nadzw. UEP
Collegium Altum p. 1413a
tel. 61 854-37-25
e-mail: beata.stepien@ue.poznan.pl

mgr Monika Panfil
Budynek A pok. 139
tel. 61 856-92-59
e-mail: monika.panfil@ue.poznan.pl

Dokumenty należy składać do dnia 31.08.2018 r. na adres:
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Międzywydziałowe Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie
al. Niepodległości 10
61 -875 Poznań

lub osobiście w p.139 A (Budynek A)


Projekt pt. „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu” o numerze WND-POWR.03.05.00-00-Z011/17 jest współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.