Za ocenę z danego przedmiotu na świadectwie dojrzałości przyznaje się następującą liczbę punktów:


 Ocena Liczba punktów
 Celujący  100
 Bardzo dobry  90
 Dobry  70
 Dostateczny 50
 Dopuszczjący 30