Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UEP mieści się w budynku przy ul. Taczaka 9. Sekretariat Studium znajduje się na III piętrze, w pokoju nr 302; 

mail spnjo@ue.poznan.pl

tel. 61 854 35 51, 61 854 35 53.

 

Informacje ogólne – studia I stopnia

 

W ramach obowiązujących programów studiów, nauka języków obcych na UEP trwa 4 semestry (od II do V semestru studiów) i obejmuje 120 godzin zajęć. Studentów obowiązuje nauka dwóch wybranych przez siebie języków obcych spośród: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego oraz rosyjskiego, przy czym nauka języka angielskiego jest obligatoryjna dla wszystkich studentów. Z wyjątkiem studiów w zakresie informatyki i analiz ekonomicznych oraz w zakresie nauk o jakości, lektoraty kończą się egzaminami po V semestrze.

 

Studenci kierunku prawno-ekonomicznego na UEP odbywają wyłącznie lektorat języka angielskiego. Drugi język obcy realizowany jest na UAM i tam należy szukać informacji dot. nauki drugiego języka, ewentualnie u opiekuna kierunku prawno-ekonomicznego.

 

Studenci wybierają naukę języków obcych na 3 poziomach nauczania: zaawansowanym, średnio zaawansowanym i początkującym (poziom 0). Nauka języka obcego na poziomie początkującym zaczyna się „od zera” i przewidziana jest WYŁĄCZNIE dla osób, które wcześniej nie uczyły się danego języka. Nie ma tzw. „grup podstawowych” („coś tam umiem, ale wolę sobie powtórzyć”).

 

Na studiach w zakresie gospodarki międzynarodowej studentów obowiązuje nauka dwóch języków obcych na poziomie co najmniej średnio zaawansowanym. Nie ma tutaj możliwości nauki języka obcego na poziomie początkującym.

 

Wybór języków (deklaracje językowe) – BARDZO WAŻNE!!!

 

W celu wyboru języków obcych należy zalogować się do elektronicznego systemu deklaracji językowych na stronie Uczelni w dziale Studenci => Plany zajęć => zapisy na lektoraty. Aby zalogować się w systemie należy podać NIU i hasło takie jak w e-dziekanacie.

 

! Każdy student wybiera 2 języki obce, z których jeden obowiązkowo jest językiem angielskim. Wyjątkiem są studenci kierunku prawno-ekonomicznego, którzy deklarują wyłącznie język angielski.

- Do wyboru są 3 poziomy zaawansowania: początkujący („od zera”), średnio zaawansowany oraz zaawansowany.

- Przynajmniej jeden z języków obcych musi być na poziomie średnio zaawansowanym, co jest równoznaczne z tym, że nie można zadeklarować 2 języków na poziomie początkującym.  

- Jako język pierwszy należy wybrać ten język obcy, który jest lepiej opanowany.

 


WAŻNE!! Osoby, które uczyły się już danego języka obcego, nie mogą go wybrać na poziomie początkującym! Nie ma grup tzw. „podstawowych” – kontynuacja nauki języka odbywa się w grupach średnio zaawansowanych i zaawansowanych.

 

 

 

 

Deklaracje językowe należy wypełnić w terminie od 01 do 13 października 2019 r. Po tym terminie logowanie do systemu deklaracji językowych będzie niemożliwe. Deklaracje językowe można wypełniać od 01 października od godziny 00:01.

- Deklaracje językowe można wypełnić tylko raz. Oznacza to, że wypełnione deklaracje językowe są obowiązujące i nie można zmienić raz wybranych języków ani poziomu zaawansowania.

 

Informacje ogólne – studia II stopnia

 

·         Na studiach w zakresie gospodarki międzynarodowej w ramach obowiązującego programu studiów, studentów obowiązuje nauka języka angielskiego na poziomie zaawansowanym. Na lektorat kończący się egzaminem po trzecim semestrze studiów przewidziano 90 godzin lekcyjnych.

·         Studentów kierunku prawno-ekonomicznego obowiązuje nauka języka angielskiego na poziomie zaawansowanym przez 2 semestry. Lektorat kończący się zaliczeniem po drugim semestrze studiów obejmuje 60 godzin lekcyjnych. Studenci UEP realizują lektorat na naszej Uczelni, natomiast studenci UAM na UAM.

·         Na kierunku aplikacje internetu rzeczy studenci w 2-gim i 3-cim semestrze studiów realizują lektorat języka angielskiego na poziomie zaawansowanym kończący się zaliczeniem. Lektorat obejmuje 60 godzin zajęć.

 

Studia zaoczne I stopnia

 

W ramach obowiązujących programów studiów na studiach zaocznych I stopnia studentów obowiązuje nauka jednego, wybranego języka obcego na poziomie średnio zaawansowanym spośród: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego lub rosyjskiego.

Na studiach w zakresie informatyki i analiz ekonomicznych oraz w zakresie nauk o jakości studenci obowiązkowo realizują lektorat języka angielskiego.

Na lektorat trwający 4 semestry przewidziano 120 godzin lekcyjnych. Nauka języka rozpoczyna się w II semestrze studiów i kończy się po V semestrze egzaminem.

 

Studia zaoczne II stopnia

 

Studentów II stopnia studiów w zakresie gospodarki międzynarodowej, przez 3 semestry, obowiązuje nauka języka angielskiego na poziomie zaawansowanym. Lektorat, obejmujący 90 godzin lekcyjnych, rozpoczyna się w I semestrze i zakończony jest egzaminem po III semestrze studiów.

 

Kursy języków obcych

 

Studentów zainteresowanych  rozwijaniem znajomości języków obcych oraz uzyskaniem międzynarodowych certyfikatów znajomości języków obcych zapraszamy na:  

* 24-godzinne kursy jedno semestralne dedykowane studentom I roku studiów w semestrze zimowym. Kursy te umożliwiają poprawę znajomości języka/-ów do momentu rozpoczęcia nauki na lektoratach oraz naukę dodatkowego języka obcego przez cały rok. Zajęcia na kursach prowadzą wyłącznie pracownicy Studium. Odpłatność za kurs jednosemestralny wynosi 300 zł. Szczegółowe informacje dostępne są w sekretariacie Studium.

* kursy przygotowujące do egzaminów na międzynarodowe certyfikaty znajomości języków obcych z zakresu języka biznesu: Business English Certificates (BEC), LCCI English for Business, PrüfungWirtschaftsDeutsch (PWD), CCIP oraz Instytutu Puszkina. Egzaminy na w/w certyfikaty przeprowadzane są na terenie naszej Uczelni (z wyjątkiem PWD, gdyż egzamin przeprowadzany jest wyłącznie w Warszawie). Informacje na temat poszczególnych certyfikatów, kursów i egzaminów, znajdują na stronach internetowych Studium, w gablotach w budynku Studium przy ul. Taczaka 9 oraz u koordynatorów poszczególnych kursów.

 

Zapraszamy!!!