Nieobecność na zajęciach musi być w każdym przypadku pisemnie usprawiedliwiona u lektora prowadzącego. Zgodnie z Regulaminem Studiów, pkt. VI, § 27: „Student jest zobowiązany usprawiedliwić nieobecność na zajęciach obowiązkowych u prowadzącego w ciągu 7 dni roboczych od daty nieobecności. Usprawiedliwienia nieobecności dokonuje się w formie pisemnej, załączając kserokopię dokumentu poświadczającego niemożność uczestniczenia w zajęciach. Usprawiedliwienia nieobecności można dokonać również w formie elektronicznej, poprzez przesłanie na adres e-mail prowadzącego zajęcia skanu dokumentu poświadczającego niemożność stawiennictwa na zajeciach."